Építészettörténet 3 – középkori építészettörténet (őszi félév)

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

Építészettörténet 3. - Középkor

Tárgykód:

BMEEPET A301

2019/2020/1

A tárgy angol neve:

History of Architecture 3. – Medieval Age

Ellenőrzési forma:

Vizsga jegy

Kreditpont:

3

Mintatanterv szerinti helyzet:

3. félév

Előadó:

Daragó László DLA

Tantárgyfelelős:

Daragó László DLA

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének
feltételei:

– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

– Az Építészettörténet 2: „Ókori építészettörténet” c. tárgy (BMEEPETA201) sikeres teljesítése

Foglalkozások
jellege:

Előadások és önálló gyakorlatok.

Részvételi előírások:

A jelenlét a mind a z előadások, mind a gyakorlatok 70%-án kötelező (TVSZ 105.§ (1)-(5) alapján). Minden gyakorlaton és előadáson az aktív részvétel követelmény, melyről a hallgatók kézzel írt és rajzolt jegyzet formájában tesznek bizonyságot. A gyakorlati jegyzet minden órán beadandó (távolmaradás esetén a következő órára pótlandó), az előadásjegyzet a gyakorlatokon beadandó és a félév végéig pótolható. A jegyzet bemutatása egyben a jelenlét ellenőrzésére is szolgál.

Félévközi
ellenőrzések:

A félév során egy írásbeli rajzos zárthelyi feladat teljesítése követelmény. A pótlási héten pótlására külön-eljárási díj ellenében van lehetőség.

Gyakorlati Zh.:2019/11/21. 1000-1200 (előadáson: K. II. 75.)

1. pótlás:2019/12/16. 1200-1300 (a pótlási héten hétfőn K. II. 75.).

2. pótlás:2019/12/19. 1200-1300 (a pótlási héten csütörtökon K. II. 75., különelj.díjjal).

Határidős feladatok:

A félév során egy féléves gyakorlati tervfeladat készítendő el: egy db kiválasztott középkori épület legalább egy boltszakaszának „robbantott” térbeli rajza; határidő a feldolgozási hét első napja. A gyakorlati teljesítés része a jegyzetek elkészítése; határidő: az egyes gyakorlati órák, valamint a feldolgozási hét első napja.

Rajz-, jegyzetbeadás: 2019. december 09. 10:00-12:00; külön-eljárási díjjal 2019. december 20. 10:00-12:00.

Aláírás feltételei:

– Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben (70%).

– A gyakorlati feladatok (tervfeladat és jegyzetek) beadása és elfogadása.

 A gyakorlati zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.

A 2013 óta szerzett, (öt évnél nem régebbi) aláírást és félévközi teljesítést elfogadjuk. E hallgatóknak elegendő a vizsgán megjelenniük, de a tárgyfelelősnél félév elején jelezzék korábbi teljesítésük akkreditálásának igényét. Ha egy tanulókör gyakorlataira mégis be szeretnének járni, jelentkezniük kell a tankörvezetőknél.

Vizsgára bocsátás feltételei:

– Érvényes jelentkezés a NEPTUN rendszerben az adott vizsgaidőpontra

– A félévi aláírás megszerzése vizsganapra

Vizsga jellege:

A vizsga két részből áll egy 20 perces, kötelező írásbeli vizsgából, valamint egy azt követő kötelező szóbeli vizsgából. Mindkét részét legalább elégségesen teljesíteni kell a sikeres vizsgához. A hallgatók a félévközi teljesítés (a rajz és a jegyzet: 20%, a ZH: 15%), valamint a vizsgateljesítmény: 65% (írásbeli dolgozat és a szóbeli) alapján kombinált osztályzatot kapnak. A vizsgán és a ZH-kon semmilyen írott vagy nyomtatott jegyzet, segédlet nem használható. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a következő vizsgára külön-eljárási díj fizetendő.

Vizsga ismétlése:

Vizsga javítása/pótlása (sikertelenség esetén) alanyi jogon egy alkalommal megtehető, a vizsgára bocsátás feltételeinek betartásával. Az írásbeli és a szóbeli csak együtt pótolható, külön-külön nem. Az ismételt pótlás csak külön-eljárási díj ellenében tehető, abban a vizsgaidőszakban- a hallgató (TVSZ 123§).

Félév végi
osztályzat:

Félévvégi jegy két részből számolt, súlyozott átlag formájában a kerekítés szabályaival:

Félévközi teljesítés35%
Vizsga teljesítés65%

TEMATIKA – ÜTEMTERV

Okt.hét

ELŐADÁS

GYAKORLAT

1.

Szeptember 12.: Elmarad - BME Sportnap miatt


2.

Szeptember 19.:

 • a félév feladatainak ismertetése.
 • Ókeresztény építészet:
 • a kettős kultúra és az ókeresztény szükségleti építészet
 • Ókeresztény építészet Róma városában

Szeptember 16. (A1-A4):

Szeptember 17. (B1-B4):

 • A félév feladatainak ismertetése (A feladatok a gyakorlatvezetők kiosztásával letölthetőek az internetről: http://www.eptort.bme.hu/oktatás/jegyzetek/ oktatási segédletek/hallgatói segédletek/Középkori építészettörténet - Feladatok
 • Féléves tervfeladat kiadása
 • Táblai gyakorlat I.: (vizsgán is megkövetelt törzsanyag):

- Donga,

- Hevederes donga (félköríves)

- Hevederes donga (csúcsíves),

- Római keresztboltozat.

A rajzok a simalapú füzetbe szabadkézi vázlat formájában készüljenek.

3.

Szeptember 26.:

 • Ókeresztény építészet a keleti provinciákon:
  • Egyiptomban,
  • Szent Földön és
  • Szíriában.
  • Kora-Bizánci építészet


4.

Október 03.:

 • Közép-Bizánci építészet
 • Bizánci hatású építészet a birodalom hatósugarában

- Kaukázus-vidék

- Balkán-félsziget

 • A perzsa szasszanida építészet
 • Ravenna kora-keresztény építészetének korszakai:

- Késő-Római Császárság építészete

- Keleti-Gót Királyság építészete

- A Bizánci Exarchátus építészete

Szeptember 30. (A1-A4):

Október 01. (B1-B4):

Táblai gyakorlat II.: Korai keresztény térszervezetek

- Nyolcszögre szerkesztett kolostor-boltozat

- Csegelyes kupola,

- Román keresztboltozat.

5.

Október 10.:

 • A pre-romanika emlékei:

- szórványemlékek Nyugat-Európában a Népvándorlás Korában.

- Karoling reneszánsz császári építészete

- Karoling reneszánsz szerzetesi építészete

 • a Német-Római császári építészet dinasztikus periódusai:

- Szász dinasztia,

- Száli-Frank dinasztia,

- Hohenstauf dinasztia.


6.

Október 17.:

 • a romanika progresszív interregionális áramlatai I.:

- lombard romanika.

 • a romanika retrospektív interregionális áramlatai:

- antikizáló romanika,

- bizantizáló romanika.

Október 14. (A1-A4);

Október 15. (B1-B4):

A romanika térlefedő szerkezetei és térszervezetei

 • Táblai gyakorlat III.: (vizsgán is megkövetelt törzsanyag):

- Hatsüveges boltozat.

- Csúcsíves keresztboltozat (egyenes záródással),

- Csúcsíves keresztboltozat (emelt záródással),

7.

Október 24.: Elmarad – Vázlattervi héten_


8.

Október 31.:

 • a romanika progresszív interregionális áramlatai II.:

- bencés romanika,

- ciszterci romanika,

- normann (imperiális) romanika.


Október 28. (A1-A4):

Október 29. (B1-B4:

 • Táblai gyakorlat IV.: (vizsgán is megkövetelt törzsanyag):

- Csillagboltozat alaprajza és kétirányú metszete, esetleg térbeli rajza,

- Egyszerű hálóboltozat,

- Parler-boltozat,

- (térgörbe boltozat).

9.

November 07.:

 • Francia gótika születése, virágzása és elhamvadása:

- a gótika születése Il de France és Champagne tartományokban.

- Plantagenet-gótika

- Rayonant-gótika - az érett francia katedrálisok, és közvetlen hatásuk.

- Flamboyant-gótika – a francia gótika elvirágzása.


10.

November 14.:

 • interregionális áramlatok a gótikában:

- a ciszterci gótika

- a városi szerzetesrendek építészete.

November 11. (A1-A4);

November 12. (B1-B4): TDK konf. miatt elmarad

 • Féléves rajz konzultációja

11.

November 21.

 • Gyakorlati ZH

12.

November 28.:

 • az európai gótika nemzeti arculatai:

- angol gótika

- német gótika

November 25. (A1-A4);

November 26. (B1-B4);

- Féléves rajz konzultációja

13.

December 05.:

 • az európai gótika nemzeti arculatai:

- Latin-gótika

 • szemelvények a középkor világi építészetéből

14.

December 12.: Elmarad – Feldolgozási héten

December 09. 1000-1200:

- Rajz és jegyzetbeadás

PH.

December 16. (pótlási hét, hétfő):

- Gyakorlati ZH. 1. pótlása (K275, 12:00-13:00)

December 19. (pótlási hét, csütörtök):

- Gyakorlati ZH. 2. pótlása (K275, 12:00-13:00)

December 20. 1200:

- Rajz és jegyzetbeadás pótlása külön-eljárási díjjal(vizsgaidőszak)

Vizsgák: 2020. január 02., 03., - 06, 07, 08., 09, 10, – 13, 14, 15., 16., 17., – 20, 21, 22, 23, 24.,– 27, 28, 29.


Ajánlott irodalom:

- Cs. Tompos-Zádor-Sódor:

Az építészet története – Középkor Tankönyv Bp., 1969.

- Guzsik Tamás:

A középkori építészet története Jegyzet Bp., 2001.

(Interneten letölthető: http://www.eptort.bme.hu/doc/kozepkor/pdf/kozepkor.pdf)

- Guzsik Tamás:

Középkori építészettörténetei ábraanyag I-III. Példatár Bp., 1997.

Rövid tárgyleírás:

Előadások

Az európai építészet történetének három jól elhatárolható periódusával foglalkozik a tárgyelméleti része: a keresztény kelet (ókeresztény és bizánci), a romanika (népvándorlás kora és romanika), valamint a gótika építészetével. Azokkal a korszakokkal, melyeket a kialakuló keresztény kultúra határoz meg döntően, minden más befolyásoló tényezőnél elsöprőbb jelentőséggel. Ezért –egyfelől- a törzsanyag a szakrális építészet emlékeiből kerül ki elsősorban, másfelől, a korszak belenyúlik az elején az ókor építészetébe (3-5. sz.), a végén az újkor történeti határain túlra (15-16. sz.). Területi szempontból a bemutatás kiterjed kezdetben a Késő-Római Birodalom itáliai és keleti provinciáira, majd a bizánci birodalomra és hatásterületére: a Kaukázus-vidéktől a brit szigetekig. Valamint a nyugati kereszténység feléledése után a figyelem középpontjába a közép és nyugat-európai területek építészete kerül. Az első periódus tárgyalása az egész félév megalapozását jelenti, ahol megszületnek azok az épület-alaptípusok, melyek változását a félév során végigkövethetjük. A tárgy központi célja -az építészeti általános műveltség megszerzésén túl- ezen változások okaira rámutatni, és az építészeti forma valamint az azt meghatározó tényezők közötti összefüggéseket feltárni. Különös jelentőséggel bír ezen belül a térlefedő szerkezetek fejlődése, a boltozatok elemzése, mely a többi építészettörténeti tárgyhoz képest ebben a félévben nagyobb hangsúllyal szerepel.

Gyakorlatok

A feladat egy kiválasztott középkori épület legalább 1+2 fél boltszakaszának „robbantott” térbeli rajza tetszőleges léptékben, 1 db A/3-as rajzkartonon. A feladatokat a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve kell kiválasztani, letölthetőek a tanszék honlapjáról (http://www.eptort.bme.hu) a tárgyak között a letölthető anyagok megfelelő elemére kattintva. A feladat a boltozatok és azok alátámasztó szerkezeteinek 3D-s ábrázolásán túl a részletek (fejezetek, profilok, falszövet, mérművek…) léptéknek megfelelő, illetve külön rajzon esetleges nagyobb léptékű ábrázolását is tartalmazza.

A feldolgozás módja két féle lehet:

 1. a. Szerkesztett ceruzás vonalrajz (esetleg szabadkézzel áthúzva); szabadon választható a formák térbeliségének plasztikai modellálása (tónusozás, aquarelle…).
 2. b. Számítógépes térbeli modell fotói szabad kompozícióban.


HISTORY OF ARCHITECTURE 3. Medieval

The architecture of the Late Roman Empire. The born of Christianity and its „Necessity architecture”. The born of the monumental Christian architecture – Early Christian architecture in Rome. – Early Christian architecture in the eastern Provinces: Palestine, North Africa, Syria – Late Roman and Oriental traditions. Early Byzantine architecture in Thessalonica and in Constantinople. Load bearing structures of the Early Christian period. Different types of barrel vaults, Roman-type cross vault.– Syrian influences in Armenia. The „Iconoclasm” and the aftermath in Greece. Architecture in the radius of influence of Byzantium. The comparison of the basilicas in Rome and in Syria. – Ravenna. The penetration of Christian architecture into barbarian Europe –„Scattered monuments”. Byzantine vaulting systems. The main stream of the Romanesque architecture: the Carolingian architecture with the „evangelizer” Benedictine movements, the three periods of the German-Roman Empire. The Langobard architecture in North-Italy. The Romanesque vaulting systems: Romanesque cross vault, Sexpartite vaulting, „groin-rib” vaulting. Squire-bayed and free vaulting systems – the pointed arch. Basilica and „false basilica” type space organization. – The retrospective interregional influences in Romanesque architecture. – Antique influences. Byzantine influences. The progressive interregional influences in Romanesque architecture – monastic movements: Benedictine and Cistercian, Norman „Imperial” Romanesque architecture. Morphology of medieval detailing. The Early French Gothic cathedrals. – The flourishing period of the French cathedrals, and its influences in South-France, in England, in Germany and in Italy. Interregional influences in gothic architecture: Cistercian gothic formations, the Franciscan and Dominican movements. – The special characteristics of English and German gothic architecture. Late gothic vaulting systems: Cylindrical (or net vaults) and Spherical (or stellar) vaults. Halls and false-halls – Civic movements in Late Gothic in Germany and the proto-renaissance in Italy. Medieval secular architecture.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

ELŐADÁS JEGYZET:

Építészettörténet_3_középkor_HEFOP

Guzsik Tamás: A középkori építészet története (Összefoglaló, segédlet és ábraanyag)

FELADATOK:

Egyetemes emlékek:

Aachen, Amiens, Angers, Arles, Autun, Bamberg, Bayeux, Beauvais, Blois, Caen-S.Etienne, Caen-S.Trinite, Clermont-ND, Ely, Firenze-Baptisterium, Firenze-SanMiniato, Heisterbach, Köln, Leon,Limburg, Magdeburg, Marburg, Marialaach, Milano-Dom, Milano-SAmbrogio, Nürnberg-Lorenzk, Nürnberg-Sebald, Orvieto, Paray-le-Monial, Párizs-NotreDame, Párizs-SChapelle, Pavia, Pisa-Dom, Pisa-Campanile, Reims, Rouen, Rouen-Ouen, Soissons, Southwell, Speyer, StDenis, StNectarie, Strassburg, Toledo, Toulouse, Tournus, Tours, Trier, Ulm, Velence-SMarco, Vezelay (előcsarnok, hajó, metszet), Worms

Magyar emlékek:

Bélapátfalva, Gyöngyöspata, Kolozsvár, Ócsa, Pannonhalma,Sopron-Kecske templom, Sopron-Szt. Mihály templom, Zsámbék-Premontrei templom


ELŐADÁSOK:

1. Az ókeresztény építészet

2. Az ókeresztény építészet 2.

3. Keleti provinciák, Kora-Bizánc

4. Közép-Bizánc, Kaukázus

5. Ravenna, preromanika szórvány

6. Karoling prer

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu