Építészettörténet 5 – XIX. század építészete (őszi félév)

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

A tárgy címe: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 5. XIX. SZÁZAD

Szemeszter: 2019/2020. ősz

Kreditpont: 3

A tárgy angol címe: HISTORY OF ARCHITECTURE 5. 19TH CENTURY ARCHITECTURE

A tárgy jellege: kötelező

Évfolyam: N. III.

Ellenőrzési forma: félévközi jegy

Tárgykód: BMEEPET A501

Tárgyfelelős: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes


Előadó: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes

Dr. Kalmár Miklós

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK


A tantárgy felvételének előkövetelményei:

Azok a hallgatók vehetik fel a tárgyat, akik a 4. szemeszter „Újkori építészettörténet” (BMEEPETA401) tárgyat eredményesen lezárták.

A foglalkozások jellege:

Hetente 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.

Részvételi előírások és pótlási lehetőségek:

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév nem ismerhető el. A jelenlét minden gyakorlati órán ellenőrzésre kerül, a konzultációs órákon csak az aktív jelenlét számít jelenlétnek!

Félévközi ellenőrzések, pótlásuk és javításuk:

A hallgatók a félév során két zárthelyit írnak az előadások és gyakorlatok anyagából. Mindkét zárthelyi kétszer pótolható.

1. ZH: 2019. október 30. szerda 12.15-14.00. (6. előadáson) K 275.

2. ZH: 2019. december 4. szerda 12.15-14.00. (11. előadáson) K 275.

1. ZH pótlása: 2019. nov. 20. szerda 16.15-17.00 K 275. (órarenden kívüli időpont!)

2. ZH pótlása: 2019. dec. 16. hétfő 12.15-13.00 K 250.

Ismételt ZH pótlás: (mindkét ZH, különeljárási díjjal!)

2019. dec. 19. csütörtök 14.15-15.00 K 250.

Gyakorlati feladatok:

A gyakorlati órákon készült vázlatok: Egy táblai gyakorlatos óra lesz, amely után a gyakorlatvezető ellenőrzi a vázlatokat. Hiányzás esetén a gyakorlat anyaga a félév végéig pótolandó!

Féléves feladat: Elkészítendő egy megadott budapesti épület értékvizsgálata, ennek tanulmányszerű feldolgozása, a megadott minta szerint, a gyakorlatvezetőkkel és külső konzulensekkel folytatott konzultáció mellett.

Beadási határidők:

a tanulmányok első bemutatása: 2019. november 20. szerda (A 1-4. tk)

2019. október 30. szerda (B 1-4. tk.)

Ez késedelmi díjjal a szorgalmi időszak végéig pótolható!

A feladat beadása: 2019. december 9. hétfő 12.00 K 283.

Pótbeadás: 2019. december 20. péntek 12.00

A pótbeadási határidőn túl semmilyen gyakorlati részfeladat nem teljesíthető.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

– Az előkövetelmények teljesítése és a tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben;

– A részvételi előírások (órai jelenlét) teljesítése;

– Mindkét zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése (a pótlásokkal együtt).

– Eredményes (legalább elégséges) gyakorlati teljesítés. Ennek feltétele a táblai gyakorlat anyagának, valamint a féléves feladatnak határidőre és legalább elégséges szinten való teljesítése.

Korábbi részteljesítések elfogadása:

Korábbi félévekben szerzett zárthelyi eredményeket nem fogadjuk el. A korábban szerzett gyakorlati jegyeket 5 évig elfogadjuk, ez esetben a hallgató mentesül a gyakorlati órák látogatása és a féléves gyakorlati feladatok teljesítése alól.

Félév végi osztályzat (félévközi jegy):

A félévközi jegy a zárthelyik eredményéből és a gyakorlati jegyből alakul ki.

(33-33-33%) Ha a súlyozott átlag ,50-re végződik, a zárthelyik eredménye felé kerekítünk.

Kötelező irodalom:

Kalmár Miklós: Az építészet története. Historizmus – Századforduló. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2001. Új kiadás: Terc, Bp. 2019.

www.eptort.bme.hu – oktatás – tantárgyak – Építészettörténet 5.

TEMATIKA, ÜTEMTERVELŐADÁSOK

GYAKORLATOK

1.

Szeptember 11.

Féléves feladatok ismertetése

Bevezetés. A korszak periodizációja,

fogalommeghatározások

Szept. 11.

A 1-4.

1. gyak.

Féléves feladat ismertetése, csoportok megalakítása.

Homlokzatképzés a korszakban, a stílusok közötti különbségek

2.

Szeptember 18.

Klasszicizmus és romantika

Franciaországban és Angliában

Szept. 18.

B 1-4.

3.

Szeptember 25.

Klasszicizmus és romantika Európa többi területén és az Egyesült Államokban

Szept. 25.

A 1-4.

2. gyak.

táblai gyakorlat: funkcionális fejlődés

4.

Október 2.

Eklektika Európában

Vasszerkezetek elterjedése

Okt. 2.

B 1-4.


Október 9.

ELMARAD

Okt. 9.

A 1-4.

ELMARAD!

5.

Október 16.

A századforduló Európában. A premodern építészet. A Chicagói iskola

Okt. 16.

B 1-4.

3. gyak.

Helyszíni munka (Budapest, VI. ker.)


Október 23.

ELMARAD

Okt. 23.

A 1-4.

ELMARAD!

6.

Október 30.

1. ZH

Okt. 30.

B 1-4.

4. gyak.

a tanulmányok első bemutatása, konzultáció, aktív órai munka kötelező!

7.

November 6.

Az építészeti funkció fejlődése a historizmus

és a századforduló építészetében

Nov. 6.

A 1-4.

3. gyak.

Helyszíni munka (Budapest, VI. ker.)

8.

November 13.

Az építészeti tér alakulása a XIX. században

és a századfordulón. Tartó- és

épületszerkezetek szerepe a historizmus és

a századforduló építészetében

Nov. 13.

B 1-4.

5. gyak.

konzultáció

(aktív órai munka kötelező!)

9.

November 20.

A tömegalakítás sajátosságai a vizsgált

korszakban. Városi léptékű historizmus.

Nov. 20.

A 1-4.

4. gyak.

a tanulmányok első bemutatása, konzultáció, aktív órai munka kötelező!


November 20. szerda 16.15-17.00 K 275.

Az 1. ZH pótlása (órarenden kívüli időpont!)

10.

November 27.

A historizmus és a századforduló

homlokzatalakítása

Nov. 27.

B 1-4.

6. gyak.

konzultáció

(aktív órai munka kötelező!)

11.

December 4.

2. ZH

Dec. 4.

A 1-4.

5. gyak.

konzultáció

(aktív órai munka kötelező!)


December 16. hétfő K 250.

12.15-13.00 2. ZH pótlása

Dec. 9.

hétfő

12.00-ig

Feladatbeadás


December 19. csütörtök 14.15-15.00 K 250.

Ismételt ZH-pótlás (különeljárási díjjal, Neptunban kell bejelentkezni rá!)

Dec. 20.

péntek 12.00-ig

Feladatbeadás késedelmi díjjal


TÁRGYLEÍRÁS

A tárgy célja, hogy az építészettörténet témakörén belül a „hosszú” XIX. században kialakuló polgári építészetet (a historizmust), annak átalakulását (a századfordulót), és a klasszikus modern építészetben való beteljesedését, mint folyamatot mutassa be. Tekintettel a történelmi távolság rövidségére, a téma tárgyalása a modern építészet kialakulásának szempontjait tartja tiszteletben. Ennek érdekében, az alkalmazott módszer az ismert funkció–szerkezet–forma összefüggéseinek tanulmányozását követi.

Az előadások az általános építészeti folyamatok leírására törekszenek. Vizsgálódásainak előterébe helyezi az adott kor társadalmilag meghatározott elvárásait, az építőtechnika, a technológia intenzív fejlődését, valamint az építészeti formálás aktuális módszereit. A választott példák rendszere a városi mértékű alkotásoktól a részletmegoldásokig terjed. Területileg főleg Európára koncentrál, de a szükséges kitekintés végett más földrészek eseményeit is tárgyalja.

A rajzi feladatok készítésével a hallgatók megismerik a klasszikus, romantikus és egyéb historizáló építészeti módszereket, a valamikori historizálás megszűnésének, a századforduló mozgalmainak, a modern felfogás megjelenésének sajátosságait. A gyakorlatok további célja az általános építészi képességek elmélyítése, a történeti építészet értékeinek megismerése és felismerésének gyakorlása.


HISTORY OF ARCHITECTURE 5. 19th CENTURY ARCHITECTURE (B.Sc. 3rd)

The period of this History of Architecture subject is the “long nineteenth century” from the 1750s to the 1910s. In this era the architecture and the art turned to the past, to the previous styles using them in a new approach. The architects had discovered the history of art and artistic liberty at the same time. At the turn of the 20th century the art and also the architecture searched for new ways instead of using historical architectural elements or motifs. The changes led to the Modern Movement when buildings were being erected without decoration or ornaments in the first quarter of the 20th century.

This period was divided into different eras, but these types of periodization were different in different countries and changed in the course of the 20th century. Beside the question of styles 19th century is important not only because of the appearing of new structures and materials in the architecture but because of the great development in the field of the functional planning. While following the timeline, the classes concentrate on the development of the styles in several areas of Europe (Great Britain, France, Germany, Russia) looking out to the United States of America too, because there the styles reflected the European ones.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

FÉLÉVES FELADATHOZ

Feladatkiírás

Feladatkiírás levéltár

Épületlista - képek és adatok

Épületlista tankörönként

Értékvizsgálati adatlap

Értékvizsgálati adatlap minta

Épületlista - védettségi adatok

Hallgatói nyilatkozat

Térkép


TANKÖNYVEK, JEGYZETEK

Tankönyv szöveg

Tankönyv képanyag

Irodalomjegyzék

Teszt kérdések

Kötelező épületek jegyzéke

Előadás jegyzet HEFOP

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu