Diplomatervezés

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

Diplomatervezés

Tárgykód:

BMEEPET -900/7K04

BMEEPET SD02/TD03

BMEEPET B722/M3SD

A tárgy angol neve:

Thesis Project

Ellenőrzési forma:

aláírás

Kreditpont:

25/30

Mintatanterv szerinti hely:

7/10. félév - 2019/ősz

Előadó:

Daragó László DLA,

Pazár Béla DLA,

Évfolyamfelelős:

Daragó László DLA

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének
feltételei:

– A tárgy bejegyzése az indexbe.

– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

– Az előtanulmányi rendben a mintatanterv szerinti tárgyak teljesítése

Foglalkozások
jellege:

Részvételi előírások:

A hallgatók témavezetőjükkel és a szakági konzulensekkel előre egyeztetett időpontokban konzultálnak. Részt vesznek az ütemterv szerinti, tanszéki közös konzultációkon, készültség-ellenőrzéseken és tervbemutatásokon. Részt vesznek a kari vázlatterv-bemutatáson.

Félévközi
ellenőrzések:

Tanszéki követelmények ismertetése:

2019. szept. 09(péntek)

1400

K. 283.

Koncepcióterv konzultáció:

2019. szept. 27(péntek)

1400

K. 283.

Koncepcióterv bemutatás:

Vázlatterv konzultáció:

2019. okt. 11 (péntek)

2019. okt. 25 (péntek)

1400

1400

K. 283.

K. 283.

Vázlatterv bemutatás:

2019. nov. 08. (péntek)

1400

K. 283.

Vázlatterv pót-bemutatás:

2019. nov. 22. (péntek)

1400

K. 283.

Végleges terv konzultáció

2019. dec. 09. (hétfő)

1400

K. 283.

1. Tervleadás (szakági bírálatra)

2019. dec. 20. (péntek)

1400

K. 283.

2. Tervleadás (védésre)

2020. jan. 15. (szerda)

1500

K. 283.

Végleges tervleadás, tanszéki védés:

2020. jan. 28. (kedd)

1500

K. 283.

Diplomavédés:

2020. jan. 30.(csütörtök)

845

K. 283.

Határidős feladatok:

(A fentiek szerint.)

Aláírás feltételei:

(Félévközi jeggyel zárul a tárgy.)

Vizsgára bocsátás feltételei:

– A félévközi jegy megszerzése.

– A kari vázlatterv értékelésen sikeres teljesítés (megfelelt).

– Témavezető és szakági konzulensek osztályzatának megszerzése a szorgalmi időszakban.

– A diplomakísérő lapon szereplő szakági tervezők és témavezetők aláírásainak megszerzése legkésőbb a beadás napjáig (2018. jan. 8.).

– Sikeres tanszéki védés.

Vizsga jellege:

A Diplomavédés a kari szabályzat szerint történik.

Vizsga ismétlése:

A Diplomavédés a kari szabályzat szerint történik.

Félév végi
osztályzat:

A Diplomavédés a kari szabályzat szerint történik.


TEMATIKA – ÜTEMTERV

Okt.hét

Egyéni konzultáció

Ellenőrzés és tanszéki kollektív konzultáció

1.

szept. 09-13.

A hallgatók felveszik a kapcsolatot a konzulenseikkel, és kiválasztják a helyszínt, feladatot.

2019. szept. 13. péntek 1400 K. 283.

Tanszéki követelmények ismertetése:


2.

szept. 16-20.

Alapadatok felkutatása és begyűjtése:

-Helyszín történeti morfológiája.

-Vonatkozó szabályozás megismerése.

-A téma történeti előzményei és lehetséges előképek.

-Építészeti program magalkotása


3.

szept. 23-27.

A helyszín és a téma elemzése, az alapadatok értékelése, az értékek feltárása

2019. szept. 27. péntek 1400 K. 283.

Koncepcióterv konzultáció:


4.

szept. 30- okt. 04.

Az építészeti koncepció megalkotása


5.

okt. 07-okt. 11.

Az építészeti koncepció megalkotása

2019. okt. 11. péntek 1400 K. 283.

Koncepcióterv beadás: Beadandó munkarészek:

A) Történeti és morfológiai kutatásokat bemutató tabló (helyszínrajzok, térképek, fotók, dokumentumok, tanulmányok)

B) Az adottságok építészeti (és műemléki) elemzése. Az épített és természeti környezet elemzését, értékelését bemutató tabló. (periodizáció, értékelemzés,…)

C) Részletes építészeti program

D) Telepítési koncepció (vezérszint M=1:500/200, tömegvázlat környezettel)

6.

okt. 14-okt. 18.

Az építészeti koncepció kidolgozása

 

7.

okt. 21-okt. 25.

Az építészeti koncepció kidolgozása

VÁZLATTERVI HÉT

2019. okt. 25. péntek 1400 K. 283.

Vázlatterv konzultáció:

8.

okt. 28-nov. 01.

Az építészeti koncepció kidolgozása


9.

nov. 04-nov. 08.

Az építészeti koncepció kidolgozása

2019. nov. 8. péntek 1400 K. 283.

Tanszéki vázlatterv bemutatás: Beadandó munkarészek:

A) Történeti és morfológiai kutatásokat bemutató tabló (helyszínrajzok, térképek, fotók, dokumentumok, tanulmányok)

B) Az adottságok építészeti (és műemléki) elemzése. Az épített és természeti környezet elemzését, értékelését bemutató tabló.

C) Építészeti tervlapok M=1:200-as részletezettségnek megfelelő kidolgozottsággal (helyszínrajzok városrészt, közvetlen környezetet más-más léptékben bemutatva, alaprajzok, metszetek a környező épületekkel, homlokzatok utcaképekben, rövid műleírás.

10.

nov. 11-nov 15.

Az építészeti koncepció kidolgozása


11.

nov. 18-nov 22.

Az építészeti koncepció kidolgozása

2019. nov. 22.  péntek 1400

Tanszéki pót-vázlatterv

12.

nov. 25-nov 29.

A tervfeladat részletes kidolgozása minden szakágban


13.

dec. 02-dec. 06.

A tervfeladat részletes kidolgozása minden szakágban


14.

dec. 09- dec. 13.

A tervfeladat részletes kidolgozása minden szakágban

FELDOLGOZÁSI HÉT

2019. dec. 06. hétfő 1400 K. 283.

Végleges terv konzultáció

 

Pótlási hét - Vizsgaidőszak

Tervfeldolgozás

Tervleadás 1.: 2019. dec. 20. péntek 1500.

Tervleadás 2.:2020. jan. 15. szerda1500.

Tervleadás, tanszéki védés: 2020. jan. 28. kedd1500.

Diplomavédés: 2020 jan. 30.csütörtök  845.


Rövid tárgyleírás:

A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy lezárja a hallgató tanulmányait, ezért tervfeladatának képviselnie kell eddig megszerzett építésztervezői és szakági ismereteit legalább elégséges szinten. A tartalmi és formai követelményeket a Kari Diplomaszabályzat tartalmazza, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak. Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentősséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Így nálunk a tervezést megelőző előtanulmány nagyobb hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban rögzíti a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra. Követelmény a munka eredményeinek megjelenítése a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.


Mellékletek:


1) A Diplomatervezés szabályzata a kari honlapon, az alábbi linken érhető el:

https://www.epitesz.bme.hu/files/doc/osztatlan_diplomaszablyzat_modositas_20180124.pdf


2) Dékáni utasítás a Vázlatterv valamint a féléves jegy megszerzését biztosító tervdokumentáció tartalmáról:

https://www.epitesz.bme.hu/files/doc/13_2017_du_modositott_20180125_0.pdf


3) A Szabályzatból kivonatolt végleges (védésre alkalmas) tervdokumentáció tartalma:


10.1.1 AZ ELKÉSZÍTENDŐ MUNKARÉSZEK RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

10.1.1.1 Valamennyi diplomaterv kötelező munkarésze:

A) Építészeti program

 • A diplomakiírásnak (akár a tanszék hirdeti, akár a diplomázó állítja össze és hagyatja jóvá a tanszékvezetővel) tételesen tartalmaznia kell a munkarészek felsorolását és azok léptékét is, összefüggésben a kiírt/választott program léptékével/bonyolultságával, ill. a választott szakági munkarész jellegével. Az alábbi felsorolás iránymutatásul szolgál a kiírások megfogalmazásához. Az itt felsoroltaktól lényegesen eltérni nem lehet, sem kevesebb, sem nagyságrendileg több feladatrész megfogalmazásával.

B) Tanulmányok

A Diplomaterv elméleti megalapozását szolgálják. Szakáganként ismertetik a terv koncepcionális elemeit, azok kötődését a választott témához, a választott helyszínhez, a szakmai előzményekhez és kutatási eredményekhez.

 • Az építészeti tanulmány mutassa be a diplomaterv „fejlődéstörténetét” az első vázlatoktól a véglegesen kidolgozott tervig. Önálló, megvédhető gondolatokra épüljenek a tanulmányozott szakirodalom bemutatásával.
 • A szakágakhoz tartozó tanulmány a szakági műleírás részét képezze. Tervek A helyszín és a program bemutatása: A diplomaterv része kell, hogy legyen a helyszín és program dokumentálása, amely szükségképpen kiegészí- tendő azok elemzését, értékelését, a koncepció kialakításában meghatározó jellemzőjük bemutatást kifejtő – elsősorban rajzos – munkarészekkel.

C) Beépítési terv

 • A beépített terület nagyságától függően 1:1000-es vagy 1:500-as léptékű helyszínrajz, amely bemutatja a tervezett beépítés városépítészeti karakterét, beépítési paramétereit és funkcionális működését.
 • A műszaki tervek egy jellemző látvány bemutatásával egészülnek ki, amely a tervezett beépítés elképzelt karakterét mutatja be szabadkézi vagy számítógépes technikával.
 • A beépítési tervnek ugyancsak része egy azonos léptékű makett a környezet ill. környező beépítés ábrázolásával.

D) Építészeti tervek:

 • Részletes helyszínrajz (M=1:500 esetleg 1:200) a tetőfelülnézet és a közvetlen környezet (telek) kialakításának (utak, parkolók, terepalakítás, főbb kertészeti megoldások) ábrázolásával, amennyiben a tervezés közteret is érint, külön kitérve annak kialakítására
 • Valamennyi eltérő szint alaprajza (M=1:100) - Az épület(ek) térbeli elrendezésének teljes körű bemutatásához szükséges számú metszet (M=1:100)
 • Valamennyi homlokzat (M=1:100) - Az épület(ek) térbeli kialakítása három dimenzióban, szemléletesen bemutató fizikai modell, esetleg rajz(ok)
 • Jellemző építész metszetek:
  • Min. 1 db, jellemző, 1 db 1:50 léptékű keresztmetszet kiviteli terv részletezettségű kótázással, anyagjelöléssel, rétegrendekkel és feliratokkal,
  • az épület legjellemzőbb homlokzati részén felvett 1:20-as léptékű részmetszet, ill.
  • a vele azonos kivágatú 1:20-as homlokzati részlet.

E) Szakági műszaki leírások:

A tervezett épülethez épületgépészeti, építés kiviteli, épületszerkezeti és tartószerkezeti műszaki leírások készülnek. A szakági műszaki leírások írásos anyagok, melyek csak elvi vázlatokat és közelítő számításokat tartalmazhatnak a mű- szaki leírásba fűzve. Tervlap melléklet vagy bármilyen részletterv készítése nem írható elő a műszaki leírásokhoz! A szakági műszaki leírások terjedelme szakáganként max. 15 A4-es oldal lehet. A műszaki leírások általában a következőket tartalmazzák:

 • A tervezett megoldások ismertetése.
 • A kiválasztott megoldások indoklása, esetleg összevetése más alternatív megoldásokkal.
 • A teljesítendő követelmények ismertetése.
 • Az épület adott szakági koncepciójának műszaki megoldásai

F) Kiemelt szakág tervlapjai, számításai és műszaki leírása.

10.1.1.2 Kiemelt műszaki szakági munkarész, terv

A diplomatervhez az egyik műszaki szakág a műszaki leíráson túl részletesen, kiviteli terv szinten kerül kidolgozásra a diplomaterv egy meghatározott részére vonatkozóan. A kiemelt műszaki szakágat a hallgató választja ki a vázlatterv védésig. A kiemelt szakági munkarész vázlatterv védéskor rá kerül a kísérő lapjára. A hallgató erről egyeztet a szakági konzulenssel, aki kijelöli a részletesen kidolgozandó munkarészt, mely rákerül a kísérő lapra (az elfogadott vázlatterv védése után két héten belül). Műszaki súlypontú diploma esetén a kiemelt szakág egybeesik a súlyponti tartalommal. A kidolgozandó munkarészt és tartalmat a témakiírás tartalmazza. A részletesen kidolgozott munkarész a kiválasztott szakág és hallgató specializációjának függvényében lehet terv, részletterv, elemzés, számítás. Az egyes szakágak (épületgépészet-energetika, építéskivitelezés, épületszerkezettan, tartószerkezetek) lehetséges speciális tartalmai a Szakbizottság jóváhagyásával 2018. …..-ig Dékáni Utasításban kerül kiadásra.


LETÖLTÉS:

DIPLOMA KÍSÉRŐLAP

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu