Műemlékvédelem 2 - Épületkutatás (VT. - tavaszi félév)

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

Műemlékvédelem 2. (Épületkutatás)

Tárgykód: BMEEPET0411

A tárgy angol neve:

Architectural Conservation 2. (Building archaeology)

Ellenőrzési forma:

vizsga

Kreditpont:

2

Mintatanterv szerinti helyzet:

9. félév

Előadó:

Dr. Mezős Tamás


Évfolyamfelelős:

Dr. Mezős Tamás

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének feltételei:

– A tárgy bejegyzése az indexbe.

– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

Foglalkozások jellege:

Előadások

Részvételi előírások:

A jelenlét az előadások 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján).

Félévközi ellenőrzések:

A félévben egy egyórás zárthelyi kötelező, 2 pótlási alkalom; 1 a szorgalmi, egy a vizsgaidőszakban.

Határidős feladatok:

-

Aláírás feltételei:

Zárthelyi eredményes megírása

Vizsgára bocsátás feltételei:

– Érvényes jelentkezés a NEPTUN rendszerben az adott vizsgaidőpontra
– A félévi aláírás megszerzése vizsganapra
– Az írásbeli vizsga kezdetekor átadott leckekönyv
A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a következő vizsgára csak különeljárási díj befizetése után lehet jelentkezni.

Vizsga jellege:

Szóbeli vizsga.

Megajánlott jegy (3-4) a ZH jegy a tanszéki feltételek szerint.

Vizsga ismétlése:

Sikertelen vizsga esetén a vizsga iv. jelleggel két alkalommal ismételhető, a vizsgára bo- csátás feltételeinek betartásával.

Sikeres vizsga ismétlése a TVSZ 16.§. előírása szerint lehetséges.

Félév végi osztályzat:

A ZH alapján megajánlott, vagy a szóbeli vizsgán elért osztályzat

TEMATIKA – ÜTEMTERV

Műemlékvédelem 2. – Épületkutatás BMEEPET0411


okt.
hét

Előadás

Gyakorlat

1.

02.08.

Épületkutatás I.

Település-, építés- és tulajdonostörténeti kutatások. Levéltári kutatások


2.

02.15.

Épületkutatás II.

Falfelületek festékrétegeinek felkutatása és a különböző rétegek elválasztása. Történeti falfestési technikák.


3.

02.22.

Épületkutatás III.

Falfestmények restaurálásának módszerei és technikái.


4.

03.01.

Épületkutatás IV.

Kőfelületek kutatásának a módszerei, a falazatok és tagozatok építési kormeghatározásának technikája


5.

03.08.

Épületkutatás V.

Kőszobrászati alkotások restaurálásának módszerei és technikái


6.

03.29.

Épületkutatás VI.

Falazási módok feltárása és elemzése. Tégla, kő és vegyes falazási technikák.


7.

04.12.

Épületkutatás VII.

Építési periódusok megkülönböztetése és értelmezése. Az elvi rekonstrukció készítésének szükségessége és jelentősége.


8.

04.19.

Épületkutatás VIII.

Falszerkezetek kutatási dokumentációjának készítése és ábrázolásának szabályai. Az értékleltár és a helyiségkönyv készítésének követelményei.


9.

04.26.

Épületdiagnosztika I.

Faszerkezetek diagnosztikája.


10.

05.03.

Épületdiagnosztika II.

Falszerkezetek diagnosztikája – nedvesség és sótartalommérés


11.

05.10.

Zárthelyi dolgozat megírása


Megjegyzés: A zárthelyinek két pótlási lehetősége van a pótlási héten, május 22-én és 25-én.


Rövid tárgyleírás:

A tárgy célja a műemléki helyreállítás tervezését megelőző tudományos és kutatási dokumentáció készítése folyamatának megismerése. Az írott források és a képi ábrázolások felhasználásával az épület építéstörténetének a leírása, illetve a dokumentált építési korszakok feltárása és megismerése a cél. A források felhasználása segíti az épületen elvégzendő roncsolásos és a roncsolás-mentes helyének a kiválasztását. Az anyagok és mindenek előtt a szerkezetek fizikai tulajdonságai alapján az építési periódusok szétválasztása. A tudományos jelentőségű információk megszerzésén és do- kumentálásán túl szükséges, hogy elvi rekonstrukció készítésének szabályai és módszerei.

Bővített tárgyleírás (11 hétre)

 1. 1. hét (február 12.) Bevezetés. A településtörténet feldolgozása során az emlék környezetének a beépítés történetét vizsgáljuk, valamint az érintett telek alakításának a különböző építési periódu- sokhoz tartozó leírását adja meg a kutatás. Külön kell kigyűjteni a telek és az épület tulajdonosainak a nevét. Fontosabb emlékek esetén a tulajdonosok családi kapcsolatait, ismeretségi körét is fel kell tárni annak érdekében, hogy az építés szempontjából releváns hatások feltárhatóak legyenek. Az írott források és ábrázolások felhasználásával végzett építéstörténeti kutatások során feltárjuk és összegyűjtjük mindazokat a forrásokat, amelyek tudósítanak az épület kialakításáról, illetve az egyes helyiségkapcsolatokról és az egyes helyiségek funkciójáról, használatáról.
 1. 2. hét (február 19.) Falfelületek festékrétegeinek felkutatása (stratigráfiai kutatás) és a különböző rétegek elválasztása. Történeti falfestési technikák (al fresco, al secco). Történeti épületek belső és külső falfelületein a szondázó stratigráfiai vizsgálatok elvégzése előtt semmilyen beavatkozást nem sza- bad kezdeményezni. Az alapvetően restaurátori eszközökkel végrehajtott kutatások során a felszín- től elindulva, a minimálisan szükséges felületen megnyitott „kutató ablakon” keresztül le kell vá- lasztani az elkülöníthető festékrétegeket, és ha erre lehetőség adódik, a különböző korú vakolatréte- geket is. A stratigráfiai kutatások legfeljebb a falazat feltárásáig folytathatóak. Az óra keretében bemutatjuk a történeti falfestés-technikákat, a festékrétegek feltárásának módszereit, a színező- anyagok meghatározásának technikáját.
 1. 3. hét (február 26.) Falfestmények restaurálásának módszerei és technikái. A feltárt falfestmények állapotának a meghatározása. A festékrétegek rögzítésének technikai feltételei és a lehetséges tech- nikák bemutatása. A restaurálás, a kiegészítés és a rekonstrukció elvi kérdései falfestmények bemu- tatásánál.
 1. 4. hét (március 05.) Kőfelületek kutatásának a módszerei, a falazatok és tagozatok építési kormeghatározá- sának technikája. A vakolatok védelme nélkül a kőfelületek fokozottan ki vannak téve az időjárás változásá- nak és a káros meteorológiai hatásoknak. Az előadás keretében megismerkednek a hallgatók a kőfelületek tönkremenetelét kiváltó meteorológiai, kémiai, biológiai és fizikai okokkal. A mintavétel módszereinek bemutatása és a laboratóriumi vizsgálatok bemutatása, a kísérleti eredmények kiértékelése.
 1. 5. hét (március 12.) Kőszobrászati alkotások restaurálásának módszerei és technikái. A laboratóriumi vizsgálatok alapján levonható következtetések bemutatása és ezek összevetése a műemlékvédelem elméleti megfontolásaival. Épületek és műtárgyak restaurálása eltérő szabályainak bemutatása. Kőjavítás, -szilárdítás kőpótlás, kőcsere alkalmazásának lehetőségei és feltételei. Társművészeti alkotások konzerválásának és restaurálásának lehetőségei és korlátai. A kőszobrászati alkotások megtartásának határai, pótlásuk technikai, esztétikai és műemlékvédelem elméleti problémái.
 1. 6. hét (március 19.) Fa épületszerkezetek és társművészeti alkotások állapot-feltárásának és restaurálásának módszerei és technikái. Az óra keretében csak azoknak a faszerkezeteknek és fa anyagú társművészeti alkotásoknak a vizsgálatával foglalkozunk, amelyek faszobrász restaurátor művész közreműködését teszik szükségessé. Az asztalos- és az ácsszerkezetek állapot meghatározásának és javításának a módszereit a diagnosztikai vizsgálatok keretében ismertetjük. Az építészettörténetben használt fafajok és felismerésüket segítő jellemzőik. A felületkezelés anyagának és technológiájának a feltárása, az alkalmazott festékek anyagának elemzése és a színezés meghatározása. A faanyag konzer- válásának, szilárdításának, kiegészítésének és esetleg cseréjének technikai feltételei és műemlékvé- delem elméleti korlátai.
 1. 7. hét (március 26.) Falazási módok feltárása és elemzése. Tégla, kő és vegyes falazási technikák. Törté- neti korokban használt falazó anyagok és falazatok kémiai és fizikai tulajdonságai. A jellemző kötő- és vakoló anyagok jellemző összetétele, felismerésük lehetőségei és módszerei. Történeti falazási technikák és falszerkezetek bemutatása.
 1. 8. hét (április 02.) Építési periódusok megkülönböztetése és értelmezése. Az épületkutatás hőskorában, a

XX. század elején és Magyarországon még a ’70-es – ’80-as években is alkalmazott módszerektől eltérően, a roncsolásos vizsgálatok kiterjedését minimálisra kell korlátozni. A falszerkezeten végrehajtott változtatások, átalakítások felismerésének technikái, a lehetséges következtetések levonásának szempontjai. Az elvi re- konstrukció készítésének szükségessége és jelentősége. Néhány gyakorlati példa segítségével önálló elvi rekonstrukció szerkesztése.

 1. 9. hét (április 16.) Falszerkezetek kutatási dokumentációjának készítése és ábrázolásának szabályai. A műemléki beavatkozások egyik legfontosabb kritériuma, hogy a kutatás és a helyreállítás minden mozzanatá- ról tudósítsuk az utókort. Kiemelt jelentősége van a falkutatások során feltárt felületek dokumentálásának, mert ezeket a helyreállítás során többnyire eltakarják a vakolatok és/vagy a festékek. A dokumentációnak szöveges, rajzos és fotódokumentációban rögzített fejezetei készülnek, melyek készítésének a szabályait mutatjuk be. A kő homlokzatok helyreállítása során készített dokumentáció része az ún. „kőfelmérés” Jelen- tősége a restaurálás során, az egyes köveken végrehajtott beavatkozások beazonosíthatóságának a biztosítása. Az értékleltár és a helyiségkönyv készítésének követelményei.
 1. 10. hét (április 23.) Faszerkezetek diagnosztikája. A faszerkezeteket veszélyeztető biológiai és kémiai károsító hatások és ezek következményei. A faanyagvédelmi szakvélemény készítésének szabályai, tartalma.
 1. 11. hét (április 30.) Üvegszerkezetek diagnosztikája és restaurálása. Történeti nyílászárók üvegezésének szerkezeti kialakítása. Ólmozott és festett üvegek szerkezete, leggyakoribb hibái és kijavításuk módja.
 1. 12. hét (május 07.) Falszerkezetek diagnosztikája – nedvesség és sótartalommérés. Falszerkezeteket károsító hatások, a falak vizesedését kiváltó okok és következményük. A falszerkezetbe kerülő vízben oldott sók fajtái és hatásuk a falszerkezet állapotára. A védekezés és a megelőzés módszerei és eszközei.
Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu