A magyar stíluskeresés története (VT. - őszi félév)

 

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Kar

Ajánlott: Tervező építész mester szak (MsC)

(Kötelezően választható tantárgy)

Egyébként szabadon választható

 

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

összeállítva: 2010. október

A MAGYAR STÍLUSKERESÉS TÖRTÉNETE

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Tárgyfélév

 

Órarend szerint

Őszi félév

2/0/0/f

2

magyar

1/1

3. Atantárgyfelelős személy és tanszék:       Dr. Kalmár Miklós

Építészettörténeti és Műemléki tanszék

4. Atantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kalmár Miklós

egyetemi docens

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Építészet kezdetei, népi építészet, ókori építészettörténet, középkori építészettörténet, újkori építészettörténet, 19. századi építészettörténet, magyar építészettörténet

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Építészmérnök BSc (MSc kurzus esetében)

 

7. Atantárgy célkitűzése:

Az európai szinten kibontakozó általános építészettörténet Magyarországon különleges sajátosságokat mutat. A tantárgy célja ezeknek az egyedi jellegű különbözőségeknek a megállapítása, vizsgálata. Az ókor pannóniai épületeinek sajátos példáin kezdve a hivatkozások sora kiterjed a középkor építészetének helyi műhelyeinek bemutatásán keresztül az újkor, csak hazai helyszínein tapasztalható építészeti tulajdonságaira. Tárgyalandó a reformkor és a XIX. század további egyedi példái. Szükségszerűen kifejtésre kerül a nemzeti stíluskeresés problémája is. További cél a helyi – sajátos- építészeti értékek megállapítása is. Az előadás tanulmánykészítéssel és beszámolóval zárul. Az előadásokon vendég előadók is részt vesznek.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

1. Pannónia provincia építészeti sajátosságai

2. A román kori építészet magyarországi változata

3. A magyarországi gótika és az európai áramlatok összevetése

4. A magyar reneszánsz különlegességei

5. Sajátos építészeti megoldások a magyar barokk építészetben

6. A magyar klasszicizmus és a nemzetközi klasszicizmus összevetése. A magyar nemzeti stílus első próbálkozásai

7. A magyar nemzeti romantikus építészet

8. A magyar eklektika különlegessége, értékei

9. A magyar stíluskeresés a századfordulón

10. A magyar premodern tulajdonságai

11.  A magyarországi válaszok a modernizmus kihívásaira

12. Félévközi beszámoló, összefoglalás

 

9. Atantárgy oktatásának módja: előadás

 

10. Követelmények

a.      A szorgalmi időszakban egy félévközi beszámolóra kerül sor a 11. előadás után, melynek témája a megelőző órák anyaga. A beszámoló eredménye és a tanulmány értékelése a félévközi jegy (50-50%).

b.      Az órák legalább 2/3 részén jelen kell lenni

c.       A félév végéig választott témában tanulmányt kell készíteni.

 

11. Pótlási lehetőségek

A beszámoló két alkalommal pótolható, az első pótlás a szorgalmi időszakban, a második – külön eljárási díjjal – a vizsgaidőszakban lehetséges

 

12. Konzultációs lehetőségek

A tanulmány készítéséhez az előadó fogadó idejében.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Ajánlott irodalom:

Rados Jenő:

            Magyar építészettörténet, Műszaki Könyvkiadó, Bp., l961. /III. Bővített kiadás: 1975. Bibl.

Borsos Béla - Sódor Alajos - Zádor Mihály:

            Budapest építészettörténete, városképe és műemlékei, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1959. Bibl.

Magyar építészet (szerkeszti Ritoók Pál), Kossuth Kiadó, Bp. 2003. (könyvsorozat)

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

A tanórákon való részvétel: 20 óra

A zárthelyire való felkészülés ideje: 10 óra

A tanulmány készítése: 15 óra

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kalmár Miklós

egyetemi docens

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:

 

A megadott tematika keretein belül különböző előadók adnak elő. 2012. őszén az alábbi előadások hangzottak el:

 

Bevezető előadás (Kalmár Miklós)

Az ókori Pannónia építészetének sajátosságai (Kiss Zsuzsanna Emília)

Az alföldi mezővárosok kialakulása (Rabb Péter)

18. századi plébánia templomok Dél-Magyarországon (Frey György Péter)

A 18-19. sz-i magyarországi színházépítészet sajátosságai (Józsa Anna)

A nemzeti stíluskeresés kezdetei, Feszl Frigyes építészete (Kalmár Miklós)

Budapesti eklektika, a Millennium építészete (Kalmár Miklós)

Lechner Ödön és köre (Kalmár Miklós)

A fiatalok csoportja (Kiss Zsuzsanna Emilia)

A gödöllői művésztelep és a finn kapcsolat a századfordulón (Baku Eszter)

A magyar premodern sajátosságai (Kalmár Miklós)

Összefoglaló előadás (Kalmár Miklós)

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu