Építészettörténet 4 – újkori építészettörténet (tavaszi félév)

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

TÁRGY: Újkori építészettörténet

SZEMESZTER: 2018/2019 tavasz

KÓD: BMEEPETA401

TÁRGY JELLEGE:kötelező

ELLENŐRZÉSI FORMA: vizsga

ÉVFOLYAM: N. II.

TÁRGYFELELŐS: Dr. Krähling János

ELŐADÓ: Dr. Krähling János, Dr. Halmos Balázs

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK


A tantárgy felvételének előkövetelményei:

A tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a 3. szemeszter "Középkori építészettörténet" (BMEEPETA301) c. tárgyból aláírást szereztek.

A foglalkozások jellege:

Heti 2 előadás + 1 gyakorlat

Részvételi előírások és pótlási lehetőségek:

(a jelenlét ellenőrzése)

Az előadások látogatása kötelező.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelező, hiányzás esetén az anyagot a következő gyakorlati órára pótolni kell, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a gyakorlat és a félév nem ismerhető el. Minden gyakorlaton ellenőrizzük a jelenlétet.

A vizsgán saját kézzel írott előadásjegyzet bemutatása kötelező.

Félévközi ellenőrzések, pótlásuk és javításuk:

A hallgatók a félévben zárthelyit írnak a gyakorlatok anyagából (az előadásokon addig megismert épületek, mint példák ismerete szükséges).

Zárthelyi: 2019. május 2. (előadáson)

Pótzárthelyi: 2019. május 20. 12.00 (pótlási héten)

Ismételt zárthelyi pótlás (különeljárási díjjal): 2017. május 23. 8.15 (pótlási héten)

Határidős feladatok:

Féléves gyakorlati feladat: a hallgatók a félév során a gyakorlatvezetővel folytatott konzultáció mellett egy reneszánsz vagy barokk képzőművészeti alkotáson ábrázolt architektúra feldolgozását készítik el.

A gyakorlati órákon készült vázlatok: a vázlatokat az óra után a gyakorlatvezető ellenőrzi. Hiányzás esetén a gyakorlatok a következő órára pótolandók.

Feladat beadás: 2019. május 13. (hétfő) 10.00-12.00 között

Pótbeadás (késedelmi díjjal): 2019. május 24. (péntek) 10.00-12.00 között

A gyakorlatok anyagát összefűzve a féléves rajzfeladat beadásakor a gyakorlatvezetőnek be kell mutatni. A pótbeadási határidőn túl bármely gyakorlati óra anyagának hiánya a félév megtagadását jelenti.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

  • a tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben
  • a részvételi előírások (órai jelenlét) teljesítése
  • zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése (pótlásokkal együtt)
  • legalább elégséges gyakorlati osztályzat megszerzése.

A gyakorlati telesítés elfogadásának feltétele valamennyi táblai gyakorlat anyagának, valamint a féléves gyakorlati feladatnak határidőre történt beadása és elfogadása.

Korábbi részteljesítés elfogadása:

  • Korábbi félévben megszerzett aláírás esetén csak vizsgát kell teljesíteni.
  • Korábbi félévben teljesített zárthelyi eredmény elfogadására NINCS lehetőség.
  • Korábbi félévben megszerzett gyakorlati jegy elfogadására a hallgató külön kérésére van lehetőség. Ebben az esetben a hallgató mentesül a gyakorlati órák látogatása, a gyakorlati órán készült vázlatok bemutatása, és a féléves feladat beadása alól.

Félév végi osztályzat: (vizsgajegy)

A féléves osztályzat a gyakorlati jegyből (20%), a zárthelyi eredményéből (20%) valamint az írásbeli (20%) és szóbeli vizsga (40%) eredményéből alakul ki. Ha a súlyozott átlag .50-re végződik, a szóbeli vizsga osztályzata felé kerekítünk.

A vizsga lebonyolítása:

A vizsga kötelező írásbeli (30 perc) és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga elégséges szintű teljesítése a szóbelire bocsátás feltétele. Sikertelen írásbeli esetén a vizsgajegy elégtelen.

Vizsga pótlása:

A sikertelen vizsga a vizsgaidőszakban egy alkalommal pótolható. További egy pótlásra különeljárási díj befizetésével van lehetőség, amennyiben a második pótvizsga lehetőséget a hallgató az adott félévben más tárgyból még nem használta ki. (TVSZ 16§)

Kötelező irodalom:

B. Szücs Margit: Reneszánsz (Az építészet története sorozat). Terc, Bp., 2012.

Szentkirályi Zoltán: Barokk (Az építészet története sorozat). Terc, Bp., 2012.

Segédlet:

Óravázlatok elérhetők az alábbi webcímen:

https://www.epitesz.bme.hu/hefop/documents/18/Epiteszettortenet_4_Ujkor_HEFOP.pdfBME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

TÁRGY: Újkori építészettörténet

SZEMESZTER: 2018/2019 tavasz

KÓD: BMEEPETA401

TÁRGY JELLEGE:kötelező

ELLENŐRZÉSI FORMA: vizsga

ÉVFOLYAM: N. II.

TÁRGYFELELŐS: Dr. Krähling János

ELŐADÓ: Dr. Krähling János, Dr. Halmos Balázs


TEMATIKA, ÜTEMTERV


ELŐADÁS

Időpont

Téma

gyakorlat

Időpont

Téma

02.07.

1. Bevezetés. A reneszánsz kibontakozása Toszkánában. Brunelleschi munkássága.

02.05.

A1-4 (1.gyak)

- féléves program ismertetése

- táblai gyakorlat: homlokzatrendszerek: palotahomlokzatok. (fogalmak, homlokzattípusok. Horizontális, hálós és nagyoszloprendes homlokzat)

- féléves feladat kiadása

02.14.

2. Kora-reneszánsz palotaépítészet. Alberti és Giuliano da Sangallo munkássága.

02.12.

B1-4 (1.gyak)

02.21.

3. A reneszánsz elterjedése Itáliában: Pienza, Urbino, Milánó, Velence és Róma építészete a XV. században. Bramante munkássága.

02.19.

A1-4 (2.gyak)

- konzultáció (aktív órai munka kötelező!)
A féléves feladat megoldásának bemutatása egy példa segítségével

02.28.

4. Az érett reneszánsz és manierizmus Itáliában. Bramante követőinek munkássága. Michelangelo építészeti munkássága.

02.26.

B1-4 (2.gyak)

03.07.

5. Késő-reneszánsz Itáliában. Palladio és Vignola építészete.

03.05.

A1-4 (3.gyak)

- táblai gyakorlat: alaktan I.:

oszlop/pillér-gerendázat; oszlop/pillér-ívezet; Colosseum-motívum, Palladio-motívum, diadalív-motívum (ritmikus travé)

03.14.

6. A francia reneszánsz építészet.

Összefoglalás

03.12.

B1-4 (3.gyak)

03.21.

ELMARAD (tavaszi szünet)

03.19.

ELMARAD (tavaszi szünet)

03.28.

ELMARAD (vázlattervi hét)

03.26..

ELMARAD (vázlattervi hét)

04.04.

7. A barokk kialakulása, a barokk építészet korai szakasza Rómában.

04.02.

B1-4 (4.gyak)

- táblai gyakorlat: alaktan II.:

reneszánsz nyílásformák és keretelések

04.11.

8. A római barokk klasszikus és expresszív irányzata. Bernini és Borromini munkássága. Római barokk mesterek a XVII. században.

04.09.

A1-4 (4.gyak)

04.18.

9. Barokk Észak-Itáliában, Guarini munkássága. Francia barokk építészet.

04.16.

B1-4 (5.gyak)

- konzultáció (aktív órai munka kötelező!)

04.25.

10. Osztrák és cseh barokk építészet

04.23.

A1-4 (5.gyak)

05.02.

zárthelyi

04.30.

B1-4 (6.gyak)

- konzultáció (aktív órai munka kötelező!)

 

05.09.

11. Német barokk és rokokó építészet. Összefoglalás

05.07.

A1-4 (6gyak)


Zárthelyik :

05.02.

zárthelyi (előadáson)

csütörtök, 12.00-14.00

Zárthelyi pótlás

05.20.

pótzárthelyi (pótlási héten)

hétfő, 12.00-12.45

05.23.

ismételt zárthelyi pótlás (pótlási héten)

csütörtök, 8.15-9.00

Határidős feladatok beadása:

05.13.

Félévközi feladatok beadása

hétfő, 10.00-12.00

05.24.

Félévközi feladatok pótbeadása

péntek, 10.00-12.00


TÁRGYLEÍRÁS

Az újkori építészettörténet a tanszék kronologikusan egymásra épülő építészettörténet kurzusainak sorában az egyetemes reneszánsz és barokk építészettörténet megismertetését tűzi ki célul. A tárgy a korábbi ókori és középkori építészettörténeti tanulmányokra építve tárgyalja a reneszánsz és barokk építészet Itáliából kiinduló, majd Európában kibontakozó építészeti elvei, térszervezési tendenciáit, legfontosabb épülettípusait és legjelentősebb alkotóit. Tárgyalásmódja – az építészettörténeti kutatások eredményeire alapozva - az építészoktatás speciális igényeinek megfelelően nagy hangsúlyt fektet a téralakítás, térszervezés és térhasználat kérdéseire is. A tárgy szerves részét alkotó gyakorlatokon a problémakör egy speciális részterülete, az épülethomlokzat alakításának kérdése kerül előtérbe. Az antik építészet szellemében megújuló, annak formáit követő, de eltérő épületfunkciókra tervezett újkori épületeknél az oszloprendek alkalmazása új megoldásokat eredményezett, amelyek azt követően is fontos szerepet játszottak az történeti formákat használó építészeti irányzatokban.

HISTORY OF ARCHITECTURE 4. Renaissance and Baroque

Brunelleschi and the early renaissance architecture in Tuscany. The evolution of the renaissance palace in Florence and in the Northern regions of Italy. The architect and scholar Leon Battista Alberti. Bramante and and the influence of his circle in the first half of the 16th century. Michelangelo Buonarroti architect. Renaissance in Lombardy and Venice. Mannerist architecture. The late sixteenth century: Palladio and Vignola. Urban development and early baroque architecture in Rome under Pope Sixtus V. The architecture of Lorenzo Bernini and Francesco Borromini. Baroque in Venice and in Piemont. Architecture in France in the 16-17th centuries. Baroque in central Europe: Austria, Bohemia and Germany.


LETÖLTÉS:


Előadás jegyzet

Építészettörténet_4_újkor_HEFOP

Féléves feladatkiírás


FÉLÉVES FELADATOK:


szám link
1 http://www.wga.hu/art/p/piero/3/12monte1.jpg
2 http://www.wga.hu/art/p/piero/5/idealcit.jpg
3 http://www.wga.hu/art/p/piero/3/04flage1.jpg
4 http://www.wga.hu/art/l/lippi/flippino/strozzi/3druisa.jpg
5 http://www.wga.hu/art/l/lippi/flippino/strozzi/1dragon.jpg
6 http://www.wga.hu/art/l/lippi/flippino/carafa/1hereti0.jpg
7 http://www.wga.hu/art/l/lippi/filippo/1440/02annunc.jpg
8 http://www.wga.hu/art/b/botticel/90scenic/10calumn.jpg
9

https://www.wga.hu/art/z/zelotti/1/vil_godi.jpg

10 http://www.wga.hu/art/b/botticel/90scenic/30lucret.jpg
11 http://www.wga.hu/art/b/botticel/90scenic/20virgin.jpg
12 http://www.wga.hu/art/p/pinturic/zvarious/burial.jpg
13 http://www.wga.hu/art/p/pinturic/siena/03laure.jpg
14 http://www.wga.hu/art/p/pinturic/baglioni/1annunc.jpg
15 http://www.wga.hu/art/m/melozzo/foundati.jpg
16 http://www.wga.hu/art/c/crivelli/carlo/annunci.jpg
17 http://www.wga.hu/art/r/raphael/7drawing/2/4eliodo1.jpg
18 http://www.wga.hu/art/r/raphael/4stanze/4constan/1baptis.jpg
19 http://www.wga.hu/art/r/raphael/1early/12spozal.jpg
20 http://www.wga.hu/art/r/raphael/4stanze/2eliodor/1expuls.jpg
21 http://www.wga.hu/art/r/raphael/4stanze/1segnatu/1/athens.jpg
22 http://www.wga.hu/art/r/raphael/7drawing/2/1athens1.jpg
23 https://www.wga.hu/art/b/beccafum/1/06ventur.jpg
24 http://www.wga.hu/art/g/gozzoli/4gimigna/2/08scene.jpg
25 http://www.wga.hu/art/t/tintoret/3a/2mark.jpg
26 https://www.wga.hu/art/c/colonna/pitti4.jpg
27 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Pala_di_san_zaccaria_01.jpg
28 http://www.wga.hu/art/b/boccacci/boccacci/1/cremona2.jpg
29 http://www.wga.hu/art/v/veronese/06/8levi.jpg
30 https://www.wga.hu/html/p/pozzo/1/07ignazi.html
31 http://www.wga.hu/art/l/laureti/triumph.jpg
32 https://www.wga.hu/art/b/bordone/bathsheb.jpg
33 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Buildings_and_gardens_mg_0020.jpg
34 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Hans_Vredeman_de_Vries_-_Architectural_Caprice_with_Figures_-_Google_Art_Project.jpg
35 http://www.wga.hu/art/l/lotto/1/02tiver.jpg
36 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Stift_Melk_Marmorsaal_Deckenfresko.JPG
37 http://www.23hq.com/juergen.kuehn/photo/4609919/original
38 https://i.pinimg.com/originals/49/3e/2d/493e2d78747c92ffb3938b1e8c087854.jpg
39 https://www.wga.hu/html/p/pozzo/2/rossau2.html
40 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Rome-SantIgnazio-DomeTrompeOeil.jpg
41 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Fresco_with_Trompe_l%27oeuil_-_Andrea_Pozzo_-Jesuit_Church_Vienna.jpg
42 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Weingarten_Chorfresko_02.jpg
43 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Landhaus_Klagenfurt%2C_Wappensaal_13.JPG
44 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Stift_Ossiach_-_Deckengemaelde_-_Scheinkuppel_mit_Gottvater_und_Heiligen_Geist_-Josef_Ferdinand_Fromiller.JPG
45 http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/6tornab/62tornab/1appear.jpg
46 https://www.wga.hu/art/p/pozzo/2/z_decor.jpg
47 http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/6tornab/61tornab/1expuls.jpg
48 http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/6tornab/62tornab/7herod.jpg
49 http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/2s_fina/2obsequ.jpg
50 http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/5sassett/frescoes/4obsequ.jpg
51 http://www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/6tornab/62tornab/4naming.jpg
52 http://uploads3.wikipaintings.org/images/domenico-ghirlandaio/marriage-of-mary-1490.jpg
53 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/817348
54 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Trinitarov04.jpg
55 http://www.wga.hu/art/c/carneval/4birth1.jpg
56 http://www.wga.hu/art/c/carneval/3presen1.jpg
57 https://www.wga.hu/html/b/bruni/1foscar2.html
58 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Weingarten_Langhausfresko_Joch3_01.jpg
59 http://squamcreativeservices.com/wp-content/uploads/2013/07/squam-creative-teele-ceiling-st-nicholas-church-mala-strana-prague.gif
60 http://www.wga.hu/art/m/mitelli/pitti2.jpg

VIZSGA:

Vizsga minimum kérdések - reneszánsz

Vizsga minimum kérdések - barokk


Táblai konzultáció anyaga:

Oszloprendek fővolnalas ábrázolása

Táblai konzultáció


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu