Művészettörténet (őszi félév)

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Tárgykód:

BMEEPETT721

A tárgy angol neve:

History of Art

Ellenőrzési forma:

vizsga jegy

Kreditpont:

2

Mintatanterv szerinti

helyzet:

7. félév

Előadó:

Dr. Marótzy Katalin

Évfolyamfelelős:

Dr. Marótzy Katalin
TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének

feltételei:

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben és az

Építészettörténet 6. (BMEEPETO601) tárgy sikeres teljesítése


Foglalkozások jellege:

Előadások - keddenként 14.15-16.00h a K275 teremben


Részvételi előírások:

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 105.§)


Félévközi

ellenőrzések:

nincs


Aláírás feltételei:

A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése

Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben


Ajánlott irodalom és segédanyagok:

A tanszéki honlapon elérhetőek

Vizsgára bocsátás feltételei:

Érvényes jelentkezés a NEPTUN rendszerben az adott vizsgaidőpontra

A félévi aláírás megszerzése vizsganapra


Vizsga jellege:

Írásbeli vizsga

A vizsgán a „kötelező emlékanyagból” három felvetítése után ezek azonosítása (szerző, alkotás neve, alkotás körülbelüli ideje) az első feladat, a második a féléves előadások témáiból egy kifejtése, esszé jelleggel.

A vizsgán semmilyen írott, nyomtatott, digitális jegyzet, segédlet nem használható. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a következő vizsgára külön-eljárási díj fizetendő.

Félév végi osztályzat:


A félévvégi jegy a vizsga eredménye alapján alakul ki.TEMATIKA – ÜTEMTERV


időpont

előadás

1.

Szeptember 10.

Bevezetés, a mű történeti modelljei

2.

Szeptember 17.

Őskor

3.

Szeptember 24.

Egyiptom és Elő-Ázsia

4.

Október 1.

Prehellén és hellén művészet

5

Október 8.

Az antik Róma

6.

Október 15.

Korakeresztény és bizánci művészet


Október 22.

Vázlattervi hét

7.

Október 29.

Középkor

8.

November 5.

Trecento és Giotto


November 12.

TDK

9.

November 19.

Quattrocento

10.

November 26.

Cinquecento

11.

December 3.

BarokkMarótzy Katalin


Budapest, 2019. augusztusTÁRGYLEÍRÁS

A tárgy a képzőművészetek – elsősorban a festészet, a szobrászat, és alkalmanként a „kisművészetek” (artes minores), vagyis az iparművészet – történetét mutatja be. Az időrendben haladó tárgyalás során fontos hangsúly kerül az adott kor determinált és preformált vizuális, plasztikai gondolkodásmódjának, illetve ezek szemléleti alapjainak érzékeltetésére, lehetőleg úgy, hogy annak jellegzetességei a kor architektonikus gondolkodásával is összefüggésbe hozhatók legyenek.

A korra jellemző fontosabb művek interpretációján keresztül ugyanakkor egyéb művészettörténeti és művészetelméleti kérdések, alapfogalmak is előkerülnek, többek között a műalkotás történeti modelljeitől kezdve, a műalkotás heteronóm és autonóm funkciójának értelmezésén keresztül, az esztétikai intencionáltság problémájáig, melyeknek a kor expresszív kultúrájához kötődő értelmezése elmélyíti, elmélyítheti egy adott korszak, stílus műveken keresztül feltáruló képét.


HISTORY OF ARTS

Beginnings of the art: the pictures of the cavemen. – Ancient art of the East: Egypt. – Classical art of the Antiquity: Greek and Roman art. – Early Christian and Medieval art. – Renaissance and Baroque art. – The art at the age of Enlightenment: Gothic revival, Classical revival, Classicism. – Romanticism, Realism, Impressionism, Postimpressionism. Bibliography: Ernst H. Gombrich: The Story of Art, Phaidon, 1995; Michael Levey: A History of Western Art; and other (selected) books of WORLD OF ART series: Thames and Hudson, Oxford University Press; etc.


LETÖLTÉS:

Irodalomjegyzék

Emléklista

Vizsga minta


ELŐADÁSOK:

1. előadás

2. előadás

3. előadás

4. előadás

5. előadás

6. előadás

7. előadás

8. előadás

9. előadás

10. előadás


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu