Műemlékvédelem 1 (Műemléki tervezési gyakorlat) (VT. - őszi félév)

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

Műemlékvédelem 1. (Műemléki tervezési gyakorlat)

Tárgykód:

BMEEPET0410

A tárgy angol neve:

Protection of Historic Monuments 1.

Ellenőrzési forma:

vizsga

Kreditpont:

2

Mintatanterv szerinti helyzet:

9. félév

Előadó:

Dr. Mezős Tamás

Évfolyamfelelős:  

Dr. Mezős Tamás

             

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének
feltételei:

–    A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

Foglalkozások
jellege:

Előadások

Részvételi előírások:

A jelenlét az előadások 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján).

Félévközi
ellenőrzések:

Nincs.

Határidős feladatok:

A koncepciótervnek a féléves feladatok beadásának határidejével azonos időben történő beadása.

Aláírás feltételei:

Koncepcióterv értékelhető elkészítése

Vizsgára bocsátás feltételei:

–    Érvényes jelentkezés a NEPTUN rendszerben az adott vizsgaidőpontra

–    A félévi aláírás megszerzése vizsganapra

–    A szóbeli vizsgán történő pontos megjelenés

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a következő vizsgára csak különeljárási díj befizetése után lehet jelentkezni.

Vizsga jellege:

Szóbeli vizsga.

Vizsga ismétlése:

Sikertelen vizsga esetén a vizsga iv. jelleggel két alkalommal ismételhető, a vizsgára bocsátás feltételeinek betartásával.

Sikeres vizsga ismétlése a TVSZ 16.§. előírása szerint lehetséges.

Félév végi
osztályzat:

A szóbeli vizsgán elért osztályzat

 

Rövid tárgyleírás:

 

A tárgy célja a műemléki helyreállítás tervezését megelőző régészeti, művészettörténeti, valamint épületkutatás folyamatának megismerését követően a műemléki érték feltárása és az emlék egyes építési periódusainak az értelmezése, a tervezési programalkotás folyamatának a megismerése a már elkészült tervek programjain keresztül. Példák a kutatási eredményeknek a tervezési programba, illetve a helyreállítási tervbe történő integrálására. Új tervezési program megfogalmazása régész, művészettörténész és lehetőség esetén ingatlanfejlesztő szakember közreműködésével. A hallgatók önálló elképzeléseik alapján koncepciótervet dolgoznak ki, amelyet a félév utolsó 4 hetében dolgoznak ki és az utolsó előadás idejében mutatják be a kutatóknak és a tárgy résztvevőinek. A vizsga során a tervezés elméleti vonatkozásainak ismeretét ellenőrizzük és értékeljük.


TEMATIKA - ÜTEMTERV

okt.
hét

Előadás

Gyakorlat

09.

06.

Tervezéselméleti bevezető előadás. A tervezési programalkotás szempontjai.

 

09.

13.

Gönc/Kurityán/Kaposszentjakab romterület bemutatása, feltárás és helyreállítás története. A bemutatás alapján a hallgatók választhatják ki a féléves feladat helyszínét

 

09.

20.

A régészetileg feltárt terület értelmezése, periodizációja (Pusztai Tamás/Simon Zoltán/Molnár István).

 

10.

27.

Gönc/Kurityán pálos kolostora területének helyszíni bejárása. A környezet topográfiájának a megismerése. (Paszternák István műemléki felügyelő)

 

10.

04.

Kaposszentjakab bencés kolostora területének helyszíni bejárása. A környezet topográfiájának a megismerése. (Molnár István régész)

 

10.

11.

A régészeti terület építészeti maradványainak értelmezése, periodizáció meghatározása, elvi rekonstrukció készítésnek a szabályai.

 

10.

18.

A megadott emlék elvi rekonstrukciója alapján a bemutatás feltételeinek a kidolgozása

 

10.

25.

Gönc/Kurityán pálos, illetve Kaposszentjakab bencés kolostor anyagainak és falazatainak állapota és a szükséges beavatkozások bemutatása.

 

11.

08.

Gönc/Kurityán pálos, illetve Kaposszentjakab bencés kolostor turisztikai fejlesztésének lehetőségei.

 

11. 15.

Gönc/Kurityán pálos kolostor területének második helyszíni bejárása. (Paszternák István)

 

11.

22.

Konzultáció

 

11.

29.

Az elkészített koncepciótervek bemutatása és közös értékelése (Simon Zoltán, Paszternák István Pusztai Tamás, Molnár István)

 

 

 


Bővített tárgyleírás (12 hétre)

 

1. hét (szeptember 6.) Tervezéselméleti bevezető előadás. A tervezési programalkotás szempontjai.

A helyreállítást megelőző kutatások fontosságáról és az eredmények értékeléséről.

Az építési periódusok szétválasztása és a periódusok helye a műemléki bemutatásban.

A különböző építési periódusok bemutatásának lehetőségei romemlékek helyreállításánál.

Az alárendelés és a mellérendelés elvének alkalmazása a különböző építési periódusok bemutatásánál.

A kiegészítések elvi megoldásai a bemutatás értelmezhetőségének érdekében.

A kiegészítés határai. Meddig szabad az eredeti rom anyagát „tovább építeni”? Helyes irány-e a részleges rekonstrukció, vagy inkább a feltárás állapotában kell konzerválni a maradványokat és romlásuk megakadályozása érdekében védőépületet emeljünk a romok fölé? Mi a különbség a védőépületben bemutatott maradványok és a régészeti parkban, a megtaláláskori környezetben bemutatott romok között?

Anyaghasználat a bemutatás értelmezhetőségének érdekében.

Bemutatás során alkalmazott építészeti nyelv megválasztásának lehetőségei.

Historikus megoldás alkalmazásának a feltételei és lehetősége.

Kortárs megoldás alkalmazásának a feltételei és lehetősége.

2. hét (szeptember 13.) Gönc/Kurityán pálos, illetve Kaposszentjakab bencés kolostorának bemutatása, feltárás és helyreállítás története. A bemutatás alapján a hallgatók választhatják ki a féléves feladat helyszínét.

A Gönctől mindössze 7 km-re fekvő Boldogasszony pálos kolostort Nagy Lajos alapította 1365-71 között. A kolostort magát 1429-ban, a templomot 1464-ben szentelték föl. 1450-ben a kolostor felügyelete alá került a telkibányai Szt. Katalin Ispotály. Talán ezzel is összefüggött, hogy a kolostor maga már 1540 után elnéptelenedett. A templom maradványai ismertek voltak az elmúlt évszázadok során.

A Kazincbarcika közelében feltárt, keresztelő szent Jánosról elnevezett kurityáni pálos kolostort Perényi Imre, Zsigmond kancellárja 1408-ban alapította a királytól kapott nyárádi birtokán. Bizonyos, hogy 1549-ben még működött, de az 1550-es években elnéptelenedett. 2010-ben és 2011-ben kisebb veszélyelhárítási munkákat végeztek a maradványokon.

A ma Kaposvárhoz tartozó Kaposszentjakab település bencés kolostorát 1061-ben alapította Győr fia Ottó. A templom felszentelése 1067-ben történt Salamon király és Géza herceg jelenlétében. Feltárását 1960-66 között Nagy Emese végezte, műemléki bemutatása 1972-re készült el Zádor Mihály tervei alapján.

3. hét (szeptember 20.) A régészetileg megismert terület értelmezése, periodizációja (Simon Zoltán/Pusztai Tamás).

A Gönc és Kurityán romterület épületeinek ásatási dokumentációja alapján bemutatjuk az egyes épületek építési periódusait és kísérletet teszünk az önálló fázisok elvi rekonstrukciójának az elkészítésére. A feladathoz kapcsolódóan megismertetjük a római építészet néhány, kiemelkedően fontos, szerkesztési szabályát.

4. hét (szeptember 27.) Gönc/Kurityán pálos kolostor területének helyszíni bejárása. A környezet topográfiájának a megismerése. (Paszternák István)

Az ásatásokat vezető régészek és a területért felelős műemléki felügyelők kíséretében ismerhetjük meg a romterületeket. A műemléki felügyelők kitüntetett figyelmet fordítanak a terület fontos műemléki értékeinek a bemutatására. A bemutatandó műemléki értékek jelentőségének elemzése és értelmezése a helyszínen történik. Külön értékeljük a már elkészült műemléki bemutatásokat és a védőépületeket, illetve Balácán a III. épület rekonstrukcióját.

Az ásatást vezető régészek bemutatják a terület muzeológiai fejlesztésének terveit, az építészeti bemutatás lehetőségeit és funkcionális programját.

5. hét (október 04.) Kaposszentjakab bencés kolostora területének helyszíni bejárása. A környezet topográfiájának a megismerése. (Molnár István régész)

Az ásatást vezető régész bemutatja a terület muzeológiai fejlesztésének terveit, az építészeti bemutatás lehetőségeit és funkcionális programját.

6. hét (október 11.) A régészeti terület építészeti maradványainak értelmezése, periodizáció meghatározása, elvi rekonstrukció készítésnek a szabályai.

A helyszínen megismert épületmaradványok régészeti felmérési rajzai alapján az építészeti (kiegészített) alaprajz készítésének szabályait és szempontjait ismerik meg a hallgatók. A régészeti adatok alapján a maradványokat „szétválasztjuk” azonos periódusú épületrészekre. Az önálló építészeti periódust tartalmazó alaprajzokra szerkeszthető elvi tömegrekonstrukció készítésének az elvei. Az emlék térszerkezetének és funkcionális rendszerének az elemzésén és értelmezésén keresztül jutunk el a bemutatás során hangsúlyos elemek kijelöléséig.

7. hét (október 18.) A megadott emlék elvi rekonstrukciója alapján a bemutatás feltételeinek a kidolgozása.

A bemutatás során kiemelhető motívumok meghatározásával definiálhatóak azok a hangsúlyok (didaktikus és építészeti) amelyek determinálják a bemutatást. Összehasonlító elemzéssel igazoljuk a Jean Nouvelle által tervezett périgueuxi római kori maradványok fölé emelt védőépület értelmezési problémáit. José María Sánchez García meridai műemléki bemutatásainak, a Diana templomnak és a körülötte lévő Forum épületeinek elemzése. Alésia múzeum és régészeti park bemutatása, építész: B. Tschumi.  Elemezzük a Neuenahr-Ahrweiler közelében épült silberbergi rizalit-villa védőépületének ellentmondásos értelmezési nehézségeit is. Hajnóczi Gyula balácai és/vagy gorsiumi védőépületeinek elemzése a bemutatás hitelességének az értékelése.

8. hét (október 25.) Gönc/Kurityán pálos, illetve Kaposszentjakab bencés kolostor anyagainak és falazatainak állapota és a szükséges beavatkozások bemutatása.

A műemléki bemutatás műszaki feltételeinek a megismerése. Falazatok teherbírása, a falazóanyag és a habarcsok összetételének és fizikai tulajdonságainak a vizsgálata. A megerősítés és/vagy újjáépítés dilemmájának a feloldása.

9. hét (november 08.) Gönc/Kurityán pálos, illetve Kaposszentjakab bencés kolostor turisztikai fejlesztésének lehetőségei. Turisztikai szakemberek bevonásával értékeljük a romterületekben rejlő turisztikai potenciált. Meghatározzuk a fejlesztés – turisztikai szempontból is hasznos – fejlesztési irányait.

10. hét (november 15.) Gönc/Kurityán pálos kolostor területének második helyszíni bejárása. (Paszternák István)

11. hét (november 22.) Konzultáció

12. hét (november 29.) Az elkészített koncepciótervek bemutatása és közös értékelése (Simon Zoltán, Paszternák István, Pusztai Tamás).

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu