OTKA által támogatott kutatások


OTKA 72671 - Futamidő: 2008-2011


Cselekvő elmélet. Az építészetelmélet változó szerepe az ezredfordulón

Vezető kutató: Dr. Simon Mariann

Kutatók: Bun Zoltán, Rózsa Sára, Turai Balázs

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=72671&keyword=72671

Rövid kutatási program: „A kutatás célja az építészetelméletben az elmúlt harminc évben lezajlott, és az utóbbi tíz évben felgyorsult változásnak az elemzése. Feltételezésünk, hogy párhuzamosan azzal a tendenciával, hogy a teoretikusok normaadó szerepe megszűnt, újra nagy jelentőséget kaptak az elméleti írások között a gyakorló építészek manifesztumai, szöveges megnyilvánulásai. A kutatás a – szakmában és az oktatásban egyaránt helyét kereső – építészetelmélet eddig hiányzó önreflexióját végzi el, leírva és elemezve a jellemző tendenciákat, egyúttal keresve azok magyarázatát.”

Kutatási eredmények: „A kutatás az építészetelmélet legfrissebb tendenciáinak a feldolgozására vállalkozott. Megállapítottuk, hogy az építészetelmélet szerepének és jellegének (elvek vagy manifesztumok) változása korunk szemléletváltásait követi. A posztmodern gyenge igazságain és a dekonstruktivizmuson át a piac kihívásaira adott innovatív megoldások nyújtotta önigazolásáig vezet az út, amelyen a teória most mégis visszafordulni látszik. Az elmélet változásában szerepet játszik a gazdaság is, a kilencvenes években kiteljesedő globalizáció, majd az évtized végi válság. Az elmélet alakulására nagy hatással volt a digitális technika elterjedése is, amely nem csak az építészeti formák és anyagok előtt nyitott új lehetőségeket, hanem hálózatos szervezete a gondolkodást is befolyásolta. Megállapítottuk, hogy az elmúlt évtized jellemző építészetelméleti munkái a szószedet semlegességével összeállított kulcsszavakra épülnek. Az egyes fogalmak ugyanakkor jellemzően hozzárendelhetőek valamely problémakörhöz, bár sohasem csak egyhez. Az elmélet ma meghatározói témái és kérdései: az építészet hatása, az épület létrehozásának a módja, illetve az építészet és az építész felelőssége. Eredményeinket 27 publikációban tettük közzé, valamint egy doktori disszertáció is készült a témában. A kutatás során egy nemzetközi és egy hazai konferenciát szerveztünk, a feltárt és rendszerezett ismereteket két egyetemi kurzus anyagába is beépítettük.”

A kutatás záró beszámolója és a teljes közleményjegyzék: https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=72671

 


 

OTKA 68610 – Futamidő: 2007-2011


A regionális kultúrák építészete az ezredfordulón – kortárs portugál építészet

Vezető kutató: Vukoszávlyev Zorán

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=68610&keyword=68610

 Rövid kutatási program: „A kutatási program a regionális kultúrák építészetének helyzetét vizsgálja az ezredfordulón. Az európai integrációs folyamat időszakában ez még aktuálisabb kérdéskör számunkra. Az évszázadok óta egységes kultúrtájként fejlődő régiók szerepe újra felértékelődött. Azonos történelmi alapokból építkezve, a mélyen gyökerező hagyományokra támaszkodva magas szintű tárgyi kultúra jellemzi ezen kis régiók építészetét is. A célzottan vizsgált Portugália helyzete azért is fontos számunkra, mert Magyarországhoz hasonló gazdasági fejlettség jellemezte uniós csatlakozásának idején. Ezáltal a szintézis szélesebb társadalmi folyamatok megértéséhez is vezet a magyar építészet nemzetközi integrálását illetően.”

 

Kutatási eredmények: „Az OTKA 68610 támogatásával három éves kutatásra nyílt lehetőség, melyet a hasznosítás és elszámolás kitolódásával egy évvel hosszabbítottunk meg. A kortárs kultúra életünket meghatározó szegmensével, a regionális értelemben vizsgált építészeti kultúrkörrel foglalkozó kutatásunk során Portugália kortárs építészetét elemeztük. A hazánk területével megegyező délnyugat-európai ország (nem csak az építészetre vonatkoztatható) kulturális egységének vizsgálata a magyar ezredfordulós folyamatok értelmezéséhez is segítséget adhat. A kutatás több periódusban valósulhatott meg. Helyszíni épületdokumentáláson és könyvtári-bibliográfiai előkutatáson alapuló monográfiákban ismertettük az egyedi megjelenéseket, ezen ismeretek mentén összegző tanulmányokat jelentettünk meg és konferencia-előadások keretében további megjelenésekre is lehetőség nyílt. Legfontosabb eredményként a kutatás összegzésében egy kétnyelvű (magyar/angol) könyv került szerkesztésre, 2010. októberében kiadásra került: Vukoszávlyev Zorán - Szentirmai Tamás: Kortárs portugál építészet - Contemporary Portuguese Architecture. Terc, Budapest, 2010. Formátum A/4. Terjedelem 328 oldal. ISBN 978 963 9968 11 0 A könyv Szentirmai Tamás építész-kutató szerkesztői segítségével valamint Luís Baptista és Pedro Gadanho portugál szerzők tanulmányaival kiegészülve jelent meg. Ezzel megvalósulhatott azon cél is, hogy a tudományos kutatás társadalmi hasznossága a szélesebb körben történő megismertetéssel teljesedjen ki.”

 

A kutatás záró beszámolója és a teljes közleményjegyzék: https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68610

 


 

OTKA 68933 - Futamidő: 2007-2009


Evangélikus templomépítészeti és egyházművészeti kutatások - Központi Régió

Vezető kutató: Krähling János

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=68933

Kutatási eredmények: „A kutatás Magyarország központi régiójának, Pest megye és részben Budapest evangélikus templomainak felmérését tűzte ki célul, ezen kívül a korábban kimaradt templomok feldolgozását is terveztük. 2007-ben Pest megye déli részén, (13 emlék) 2008-ban a megye északi részén és Budapest külső részén végeztünk templomfelmérést (18 épület), 2008-ban és 2009-ben további 8 elmaradt épület felmérésével és továbbiak dokumentálásával foglalkoztunk. A felmérés eredményeit adattárban rögzítettük. Az összegyűjtött anyag elemzéséből két fő tendenciát emeltünk ki, amelyeket az összegzés teljes feldolgozásához is mintául szolgálhatnak. Az egyik fő téma a főváros templomépítészete, amely kezdetben 19. század elején az új stílust teremtő Deák téri templommal mutatható be, a később sokasodó fővárosi templomok a historizáló templomépítészet kibontakozásával az ország számára is mintául szolgáltak. A 20. század elejének tipikus városi templomai között megjelennek újabb építészeti koncepciók is, ahol a hagyományos szakrális tér további közösségi-profán funkciókkal gyülekezeti központtá bővül. A másik fő elemzési irány a megye területén gyakori centrális későbarokk templomok megjelenése, amely Magyarországon ritkának számított, Európában viszont az egyik gyakori protestáns templomformát jelentette. Ennek elemzése egyúttal egy interkulturális kapcsolat feltérképezését is jelenteti az akkori Európában. A felmérések során közel 300 felmérési vázlat, 200 tervrajz és 2000 fotó készült.”

A kutatás záró beszámolója és a teljes közleményjegyzék: https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=68933

 


 

OTKA 46382 - Futamidő: 2004-2006


Evangélikus Templomépítészeti és Egyházművészeti Kutatások - Kelet - Magyarország

Vezető kutató: Krähling János

Kutatók: Halmos Balázs, Harmati Béla László, Kormos Gyula, Marótzy Katalin

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=46382

Kutatási eredmények: „A kutatás Kelet-Magyarország evangélikus templomainak felmérését tűzte ki célul. 2004-ben szervezési okok miatt először Budapest néhány evangélikus templomával (12 emlék) kezdtük, majd 2005-ben a békési, illetve egyes csongrádi és szolnok megyei templomok felmérésével folytattuk (összesen 38 épület). 2006-ban Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 30 templomát dolgoztuk fel. A felmérés eredményeit adattárban rögzítettük. Az előzetes elemzés során megállapítható, hogy a terület evangélikus templomépítészete karakterében heterogén: jelentős és művészi értékekben gazdag egyedi városi templomok (Békéscsaba, Miskolc, Nyíregyháza, Orosháza, Szarvas Ó- és Újtemplom) mellett az egykori mezővárosok, falvak templomépítészete is rendkívül formagazdag. A városi templomok térszervezési sajátosságai az európai protestáns hagyományokat, a hugenotta templomépítészetből származtatott elveket követik. A keleti régió templomai között számos XIX. századi és XX. század eleji alkotás található, amelyek a historizáló és modern hazai evangélikus templomépítészet jelentős példái. Az egykori ipar- és bányatelepek számára is jelentős emlékek épültek. A felmérések során közel 500 felmérési vázlat, 300 tervrajz és 6000 fotó készült. A felmérések teljes mélységű feldolgozását a hamarosan befejeződő program lezárásával, az ország összes templomának felmérése után tervezzük. A kutatás befejezéséhez a központi régió (a főváros és Pest megye) felmérését kell elvégezni.”

A kutatás záró beszámolója és a teljes közleményjegyzék: http://real.mtak.hu/1409/

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu