Az építészettörténet segédtudományai (VT. - tavaszi félév)

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Kar

Ajánlott: Tervező építész mester szak (MsC)

(Kötelezően választható tantárgy)

Egyébként szabadon választható

 

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

összeállítva: 2010. október

AZ ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET SEGÉDTUDOMÁNYAI

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Tárgyfélév

 

Még nem indult

tavasz

2/0/0/f

2

magyar

1/1

3. Atantárgyfelelős személy és tanszék:       Dr. Kalmár Miklós

Építészettörténeti és Műemléki tanszék

4. Atantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kalmár Miklós

egyetemi docens

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Építészet kezdetei, népi építészet, ókori építészettörténet, középkori építészettörténet, újkori építészettörténet, 19. századi építészettörténet, művészettörténet

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Építészmérnök BSc (MSc kurzus esetén)

 

7. Atantárgy célkitűzése:

Az építészettörténet egyrészt egyfajta téma, másrészt egy tudomány. Mint tudomány, szervesen kapcsolódik más tudományágakhoz Az építészettörténet segédtudományai a más tudományfajtából átvehető, az építészettörténet számára újfajta megközelítést biztosító nézőponttal szolgálnak.

Az előadás sorozat elemzi a kapcsolódó tudományágak jellegét, módszereit. Összehasonlító kritika eszközeivel különbözteti meg az azonos példák segédtudományok szerinti eltérő értékelését.

A tantárgy segíti a rokon tudományokkal való párbeszédet, az építészettörténész szakma interdiszciplináris kiterjesztését. Az előadásokon vendég előadók is részt vesznek.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

1. A modern építészettörténeti kutatómunka sajátosságai. A kapcsolódó tudományágak bemutatása, jellemzése. A segédtudományok szerepe és jelentősége.

2. A régészet kompetenciája az építészettörténetben. A régész kutató munkája. A régész irodalom bemutatása. A régészet és az építészettörténet összehasonlítása.

3. Hogyan értelmezi a régészet az épületet? A különböző elvi megközelítések. A régész adatok építészettörténeti felhasználása

4. A művészettörténet és az építészettörténet összehasonlítása. A művészettörténet, mint az építészettörténet egyik forrása.

5. A művészettörténet dokumentálási módszereinek építészettörténeti alkalmazása.

6. Az iparművészet művészet-megközelítő módszerei. A tárgykultúra és az építészet kölcsönhatása.

7. Az iparművész épületképe. Az építészettörténet iparművész mesterei.

8. Az építészet történeti megjelenése a képzőművészetben. Szobor, fotó, festett kép, rajz és film. A digitális épületábrázolás-kultúra jellemzése.

9. Épületábrázolások változása a képzőművészet történetében. A stílusok hatása az épületábrázolásokra.

10. A történelemtudomány építészeti vonatkozásai. A történelemben változó építészettörténet.

11.  A filozófia szerepe az építészetelmélet változásaiban. Életfilozófia és az építészeti filozófia kapcsolata.

12. Összefoglaló óra, félév végi beszámoló

 

9. Atantárgy oktatásának módja: előadás

 

10. Követelmények

a.      A szorgalmi időszakban egy félévközi beszámolóra kerül sor a 11. előadás után, melynek témája a megelőző órák anyaga. A beszámoló eredménye a félévközi jegy.

b.      Az órák legalább 2/3 részén jelen kell lenni

 

11. Pótlási lehetőségek

A beszámoló két alkalommal pótolható, az első pótlás a szorgalmi időszakban, a második – külön eljárási díjjal – a vizsgaidőszakban lehetséges

 

12. Konzultációs lehetőségek

Nincsenek

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Ajánlott irodalom:

Visy Zs.: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 2003.

Renfrew, C. – Bahn, P.: Régészet – elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest, 2006.

Bertényi I.: A történelem segédtudományai. Budapest, 2001.

Marosi E.: Bevezetés a művészettörténetbe. Budapest, 1979.

Nyíri T.: Filozófiatörténet. Budapest, 1983.

Gruben, G.: Klassische Bauforschung. München, 2007.

Morriss, R.: The Archaeology of Buildings. Brimscombe Port, 2000.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

A tanórákon való részvétel: 20 óra

A zárthelyire és a vizsgára való felkészülés ideje: 10 óra

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kalmár Miklós

egyetemi docens

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu