Az iszlám építészet története (VT. - tavaszi félév)


Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Kar

szabadon választható tárgy

TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

2017-2018. tavaszi félév

Az iszlám építészet története

The history of islamic architecture

2. A tantárgy adatai:

tantárgykód

szemeszter

követelmény

kredit

nyelv

tárgyfélév

BMEEPET0448

-

2+0+0f

2

magyar

-

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Rabb Péter

BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék


4. A tantárgy előadója:

név:

beosztás:

tanszék:

Daragó László DLA

egyetemi docens

BME Építészettörténeti és

Műemléki Tanszék

Dr. Rabb Péter

egyetemi adjunktus

BME Építészettörténeti és

Műemléki Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános európai kultúrtörténet, ókori és középkori egyetemes építészettörténet.


6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A tárgy szabadon választható, ezért kifejezett és kötelező érvényű előtanulmányi követelményei nincsenek.


7. A tantárgy célkitűzése:

A választható tárgy az iszlám világ építészetének történeti áttekintésére vállalkozik. Az iszlám kultúra évszázadokon át meg átszőtte Európa kultúráját, hatása térben és időben is szétterjedve jelentkezett. Ennek ellenére az építészképzés mai struktúrájából ez a terület és témakör teljességgel hiányzik. Ezt a hiányt kívánja ezen tárgy pótolni. A tárgy földrajzi és időbeli lehatárolása (időben: a XVII. századig, térben: az Európával kapcsolatban álló területek) elsősorban az európai kultúrával fennálló kölcsönhatást igyekszik hangsúlyozni.


8. A tantárgy részletes tematikája:

hét:

dátum:

előadás témája:

előadó:

1.

február 4.

Bevezetés, az iszlám vallás és kultúra rövid bemutatása

RP

2.

február 11.

A hőskor I.: az Omajjád kalifátus építészete

DL

3.

február 18.

A hőskor II: az Abbászida kalifátus építészete

DL

4.

február 25.

Kristályparadicsom – Al Andalus építészete az Omajjádoktól a Nászridákig

DL

5.

március 4.

A szeldzsuk szultánság építészete

RP

6.

március 11.

Irán iszlám építészete

RP

-

márc. 13-16.

márc. 20-23.

Isztambuli kirándulás (nem kötelező)

RP

-

március 18.

elmarad!

 

-

március 25.

elmarad!

 

7.

április 1.

Egy muszlim világutazó: Ibn Battuta kalandozásai

RP

8.

április 8.

Az Oszmán birodalom építészete I.

RP

9.

április 15.

Az Oszmán birodalom építészete II.

 

-

április 22.

elmarad!

RP

10.

április 29.

A magyarországi oszmán építészet

KMG

11.

május 6.

Európa és az iszlám világ találkozása – a keresztes háborúk és a Szicíliai királyság

RP


A tantárgyhoz kapcsolódik egy fakultatív kirándulás Isztambulba. Várható időpont: 1. turnus március 13-16., 2. turnus március 20-23. Ennek teljesítése nem előfeltétele a tárgy teljesítésének!

9. A tantárgy oktatásának módja:

előadás

10. Követelmények:

a. szorgalmi időszakban: az órákon való jelenlét a TVSZ által előírt mértékben

egy, a tantárgy témáját érintő tanulmány megírása

b. vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek:

A TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend félévközi jeggyel záruló tárgyakra vonatkozó szabályai szerint.

12. Konzultációs lehetőségek:

Egyéni konzultációs időpontokban.


13.Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Kötelező irodalom:

Dr. Cs. Tompos Erzsébet: Az építészet története: Középkor – A bizánci és az iszlám építészet. (egyetemi tankönyv) Budapest, Tankönyvkiadó, 1989; Marcus Hattstein, Peter Delius szerk.: Iszlám – művészet és építészet. Budapest, Vince, 2005; Michael Rogers: A hódító iszlám. (A múlt születése sorozat) Budapest, Helikon, 1987; Gerő Győző: Az oszmán-török építészet Magyarországon. (Művészettörténeti füzetek 12.) Budapest, Akadémiai, 1980., Fehérvári Géza: Az iszlám művészet története. Budapest, Képzőművészeti, 1987.


Ajánlott irodalom:

Korán – A Korán világa. ford.: Simon Róbert. Budapest, Helikon, 1987; Apor Éva: Irán – birodalmak, hagyományok. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság, 1994; Marianne Barrucand – Achim Bednorz: Moorish Architecture in Andalusia. Köln, Taschen, 1992; Michael Brett – Werner Forman: A mórok – az iszlám nyugaton. Budapest, Gondolat, 1985; Benke József: Az arabok története. Budapest, Alexandra, én.; Bóka Éva: Európa és az Oszmán Birodalom a XVI-XVII. században. Budapest, L’Harmattan, 2004; Goldziher Ignác: Előadások az iszlámról. Budapest, Katalizátor, én.; Goldziher Ignác: Az iszlám kulturája I-II. Budapest, Gondolat, 1981.; Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén. Budapest, Gondolat, 1976; Hegyi Klára – Zimányi Vera: Az Oszmán birodalom Európában. Budapest, Corvina, 1986; Bernard Lewis: Isztambul és az oszmán civilizáció, Budapest, Gondolat, 1981; Bernard Lewis: Iszlám (nép és vallás). Budapest, HVG kiadó, én.; Orhan Pamuk: A nevem Piros. Budapest, Ulpius-ház, 2007; Amin Maalouf: A keresztes háborúk arab szemmel. Budapest, Európa, 2002; Orhan Pamuk: Isztambul. Budapest, Ulpius-ház, 2007; Juan Vernet – Ramón Masats: Al-Andalus, El islam en España. Barcelona, Lunweg, 1991; Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon. Budapest, Corvina, én.; Cristóbal de Villalon: Törökországi utazás. Budapest, Európa, 1984., Apor Éva: Irán – birodalmak, hagyományok. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság, 1994.


14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

kontakt óra

24

félévközi készülés órákra

-

felkészülés zárthelyire

-

házi feladat elkészítése

36

kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

vizsgafelkészülés

-

összesen

60


15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

név:

beosztás:

tanszék:

Dr. Rabb Péter

egyetemi adjunktus

BME Építészettörténeti és

Műemléki Tanszék


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

1. ELŐADÁS

A féléves feladat elérhető az alábbi linken:


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu