Európa hajnala (VT. - őszi félév)


Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Kar

szabadon választható tárgy

TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

2018

Európa hajnala

The Dawn of Europe

2. A tantárgy adatai:

tantárgykód

szemeszter

követelmény

kredit

nyelv

tárgyfélév

BMEEPET0453

-

2+0+0f

2

magyar

-

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Rabb Péter

BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

4. A tantárgy előadója:

név:

beosztás:

tanszék:

Dr. Rabb Péter

egyetemi adjunktus

BME Építészettörténeti és

Műemléki Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános európai kultúrtörténet, ókori és középkori egyetemes építészettörténet.


6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A tárgy szabadon választható, ezért kifejezett és kötelező érvényű előtanulmányi követelményei nincsenek. Az Építészettörténet 2. (Ókor, BMEEPETA201) tantárgy előzetes teljesítése javasolt.


7. A tantárgy célkitűzése:

A választható tárgy Európa kultúrtörténetének rendkívül gazdag és a későbbi folyamatok tekintetében meghatározó, de az általános építészet- és kultúrtörténet tárgyalásából rendre kimaradó első kétezer évét, a Vaskor kezdetétől az első ezredfordulóig terjedő időszak vázlatos bemutatását tűzi ki célul.

A bronzkori halomsíros- és urnamezős kultúrák talaján és területén alakul ki a – részben máig is az ismeretlenség homályába burkolózó – kelta kultúra, mely Európa első kontinentális kiterjedésű műveltsége. Bár a helyi hatások által sokszínűvé változtatott, de alapjában mégis egységes alapú kelta kultúra nagymértékben átformálódik a Római birodalom expanziós törekvéseinek hatására, mégis a római hódításokat követő konszolidáció biztosítja a kelta kultúra részleges továbbélését.

A felbomló Római birodalom területén jelentékeny népmozgások indulnak, elsősorban a dél-skandináviai eredetű germán törzsek által. Bevándorolják és benépesítik Európa szinte teljes területét, alaposan átformálva annak képét. A középkori Európa közvetlen megalapozóit láthatjuk bennük: a vizigótokat Spanyolországban, a frankokat Franciaországban, az angolokat, jütöket és szászokat Angliában.

Ezt a világot a szintén skandináv eredetű vikingek portyái és vándorlása zavarja meg, jórészt visszafordíthatatlanul.

A szintén skandináv gyökerekkel rendelkező normannok észak-francia bázisukról kiindulva előbb pusztítják, majd meglepő fogékonysággal magukéba olvasztják, illetve átformálják a környezetükben virágzó kultúrákat, egy különös kulturális mozaikot teremtve ezzel.

Az északról jövő, sajátos kultúrát képviselő népek áradatát a Bizánci birodalomnak kell feltartóztatnia, de legalább terelnie – a birodalom későbbi sorsát ismerve sikertelenül. Mégis részben ez az a terület, ahol Európa új, agilis népei a valódi kultúrával megismerkednek.

Ugyanez a folyamat játszódik le Európa és az iszlám találkozásakor is: a meglehetősen kulturálatlan és barbár Európa az iszlám által közvetítve számos értéket vesz át – s ebben elsősorban az egykori germán törzsek leszármazottai járnak élen.

A visszafordíthatatlan változás a XI-XII. században játszódik le, amikor is véglegesen szétszakad Európa és tágabb környezete. Az Európát a később keletként aposztrofált területtől, illetve a nyugati kereszténységet az ortodoxoktól elszakító több évszázados folyamatban – aminek a keresztes hadjáratok látványos megnyilvánulásai voltak – szintén jelentékeny szerepet játszottak germán gyökerű elemek –, talán mégsem tanultak eleget.

Ezt a folyamatot igyekszik a tárgy vázlatosan, a kultúrtörténetbe ágyazottan bemutatni, természetesen a legfontosabb építészeti alkotások ismertetésével.


8. A tantárgy részletes tematikája:

09.10. Bevezetés / a félév tematikájának ismertetése / kutatástörténet

09.17. A kelták / a törzsterületek és a keleti vándorlás / a kelták térhódítása

09.24. A kelták térhódítása / kelták a mai Anglia területén

10.01. A germánok / a germán törzsek vándorlása / a Vizigót királyság

10.08. A germánok térhódítása / germán törzsek a mai Anglia területén / az angol-szász Anglia

10.15. ELMARAD (Vázlattervi hét)

10.22. ELMARAD (munkaszüneti nap)

10.29. Újabb germán hódítók / a vikingek

11.05. Mégújabb germán hódítók / a normannok

11.12. Az utolsó reménysugár / a Bizánci birodalom

11.19. Kultúrák találkozása / Európa és az iszlám

11.26. Amikor minden elromlott / a keresztes hadjáratok

9. A tantárgy oktatásának módja:

előadás

10. Követelmények:

a. szorgalmi időszakban: az órákon való jelenlét a TVSZ által előírt mértékben

egy, a tantárgy témáját érintő tanulmány megírása, melyet

a félév során két alkalommal konzultálni kell.

b. vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek:

A TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend félévközi jeggyel záruló tárgyakra vonatkozó szabályai szerint.

12. Konzultációs lehetőségek:

Egyéni konzultációs időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Ajánlott irodalom:

D. W. Harding: Az őskori Európa. (A múlt születése sorozat) Budapest, Helikon, 1986; Philip Dixon: Britek, Frankok, vikingek. (A múlt születése sorozat) Budapest, Helikon, 1985; Michael Rogers: A hódító iszlám. (A múlt születése sorozat) Budapest, Helikon, 1987; Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve – a középkor. Budapest, Osiris, 2004; Colin Renfrew: A civilizáció előtt. Budapest, Osiris, 2001; Michael Wood: A sötét középkor. A brit szigetek népeinek korai története. Budapest, Alexandra, 2007; Trewor Rowley: A normannok. Debrecen, Hajja és fiai, én; Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története. Gödöllő, Attraktor, 2010; Kalicz Nándor: Agyag istenek. A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon. (Hereditas) Budapest, Corvina, 1980; Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon. (Hereditas) Budapest, Corvina, 1977; Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon. (Hereditas) Budapest, Corvina, 1971; Bóna István: A középkor hajnala. A gepidák és a langobardok a Kárpát-medencében. (Hereditas) Budapest, Corvina, 1974; Dienes István: A honfoglaló magyarok. (Hereditas) Budapest, Corvina, 1972; Szabó Miklós: A keleti kelták. Budapest, L’Harmattan, 2005; Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. Budapest, Osiris, 2003; Normann J. Pounds: Európa történeti földrajza. Budapest, Osiris, 2003; Carcía de Cortázar – González Vesga: Spanyolország története. Budapest, Osiris, 2005; Georeges Duby: Franciaország története I. Budapest, Osiris, 2005; Steven Runciman: A keresztes hadjáratok története. Budapest, Osiris, 2002; Johannes Brøndstedt: A vikingek. Budapest, Corvina, 1983; Vilhelm Moberg: Népem története. Svédország a középkorban. Budapest, Gondolat, 1984; Eric Christiansen: Vikingek. Budapest, Szukits, 2008.; Bernáth István: Vörös Eirík Története. Budapest, Corvina, én.; Szabó Miklós – Borhy László: Magyarország története az ókorban: Kelták és rómaiak. Bibliotheca Archaeologica. Budapest, L’Harmattan, 2015.

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

kontakt óra

24

félévközi készülés órákra

-

felkészülés zárthelyire

-

házi feladat elkészítése

36 (kozultációkkal)

kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

vizsgafelkészülés

-

összesen

60


15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

név:

beosztás:

tanszék:

Dr. Rabb Péter

egyetemi adjunktus

BME Építészettörténeti és

Műemléki Tanszék


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

1. előadás

2. előadás

3. előadás

4. előadás


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu